Du är här

Karleby stads strategi 2013-2017

Karleby stadsfullmäktige godkände stadens strategi den 28 oktober 2013. Stadens strategi är en strategi som gäller för hela stadskoncernen. I strategin fastställs i vilken riktning utvecklingen i staden ska styras med beaktande av förändringar i verksamhetsmiljön.

Strategin omfattar vision 2025: Karleby som bäst. Den livskraftiga, havsnära och tvåspråkiga staden Karleby erbjuder tjänster utgående från invånarnas behov och en trivsam boendemiljö. Stadens framgång grundar sig på internationella nätverk, högklassigt kunnande, kultur, logistik och mångsidig näringsverksamhet – med fokus på kemi.

Strategin har fyra perspektiven: livskraftig stad med stark konkurrenskraft, välmående kommuninvånare, anordnande av tjänster och koncernstyrning samt ekonomi, kompetens och personal. Dessa perspektiv visar att en övergripande livskraftspolitik är viktig vid sidan om kommunens huvudsakliga verksamhet och med tanke på kommuninvånarnas välfärd, även under ekonomiskt svåra tider. Kommunens framtid är allt mer beroende av regionen och kommunen själv.

Kommunens roll som möjliggörare och kommuninvånarnas delaktighet lyfts fram mer än tidigare. Med anledning av den ekonomiska situationen betonas en hållbar kommunal ekonomi samt modeller för hur tjänster ska ordnas och produceras. Att personalen är kompetent och motiverad har stor betydelse för tjänsternas produktivitet och genomslagskraft.

Det har fastställts strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer för perspektiven, och förverkligandet av dessa är förutsättningen för att målen ska nås.  De kritiska framgångsfaktorerna styr arbetet inom sektorerna och koncernen samt arbetet med samarbetsparterna. De fastställda mätarna mäter hur arbetet genomförs.

I strategin ingår också en bedömning av hur verksamhetsmiljön förändras. I samband med detta fastställdes ett antal framgångsfaktorer som Karleby bör utnyttja, utvecklingsobjekt samt händelser som staden bör förbereda sig på eller motarbeta.
Upp