Olet tässä

Kaupungille on laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille 2017−2019

20.12.2016

Henkilöstöpalvelut on laatinut toimialueiden ja tulosyksiköiden suunnitelmien pohjalta kaupungille henkilöstösuunnitelman vuosille 2017−2019. Henkilöstösuunnitelmaa on joulukuussa käsitelty henkilöstöjaostossa ja yhteistoimintaryhmässä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19. joulukuuta henkilöstösuunnitelman ja siihen liittyvän vakanssien täyttämistä koskevan menettelyn sillä muutoksella, että myös henkilöstösuunnitelman mukaiset vakanssit tuodaan henkilöstösuunnittelutyöryhmän käsittelyyn.

Henkilöstösuunnitelmassa määritellään henkilöstön määrälliset ja laadulliset tavoitteet, toimenpiteet osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi sekä rekrytointitarpeet. Suunnitelma tuottaa tietoa päätöksentekijöille henkilöstön määrällisestä ja laadullisesta kehityksestä ja on samalla henkilöstömäärärahan käytön perusta. Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakanssit voidaan täyttää tulevan vuoden varrella esitetysti tarkkaa tilanneharkintaa käyttäen.

Henkilöstösuunnittelussa on huomioitu lähivuosien haasteet ja toimintaympäristön muutos, kuten vuoden 2017 alussa Soiten palvelukseen siirtyvä henkilöstö ja Liikelaitos Työplussan yhtiöittäminen. Maakuntauudistuksen myötä vuonna 2019 on odotettavissa muutoksia ainakin alueellisen pelastuslaitoksen, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuasiamiesten osalta. Nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuen henkilöstösuunnitelman henkilöstömäärän kehitystä voidaan suunnitella noin vuodeksi eteenpäin. Tilannetta tullaan tarkistamaan ja päivittämään tämän jälkeen vuosittain.

Resurssipankin tavoitteena tasapuolisuus ja määrärahojen kustannustehokas käyttö

Henkilöstösuunnitelma on laadittu käytettävissä olevilla tiedoilla ja rekrytoinnit suunniteltu sen mukaisesti. Kesken suunnitelmakauden voi kuitenkin tapahtua yllättäviä muutoksia, kuten irtisanoutumisia tai palvelutarpeen kasvua, johon on vastattava henkilöstöjärjestelyillä. Nyt käyttöön otettavalla resurssipankilla tasapainotetaan yllättäviä muutoksia. Resurssipankin avulla henkilöstön käytössä voidaan tehdä priorisointeja ja varmistaa siten organisaation toimintakykyisyys tasapuolisesti. Tavoitteena on henkilöstömäärärahojen kustannustehokas käyttö.

Resurssipankkia varten virkatyöryhmä laajennetaan henkilöstösuunnittelutyöryhmäksi, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja ja sivistysjohtaja. Resurssipankille muodostetaan lisäksi oma kustannuspaikka talouden seurantaa varten.

Yllättävästi vapautuneen vakanssin täyttölupaa anotaan erillisellä lomakkeella, joka antaa tiedot tehtävän priorisointia varten. Henkilöstösuunnittelutyöryhmä päättää vakanssin täytöstä sovitun priorisointiluokituksen mukaisesti. Mikäli täyttölupaa ei myönnetä tai myönnetään vain osittainen täyttölupa (viiveellä tai osa-aikaisesti), siirretään vakanssin budjettivaraus resurssipankin kustannuspaikalle. Tällöin se on käytettävissä muita, vastaavanlaisia tapauksia varten.

Myös vastuualueen budjetissa huomioimattomat, yllättävät henkilöstötarpeet toimitetaan henkilöstösuunnittelutyöryhmälle täyttölupalomakkeella. Mikäli täyttölupa myönnetään, rahoitetaan se resurssipankista ilman kaupunginhallituksen käsittelyä. Tällöin resurssipankin kustannuspaikalta siirretään raha sen toimialan kustannuspaikalle, jolta palkka maksetaan. Mikäli resurssipankissa ei ole katetta uudelle rekrytoinnille, viedään vakanssin täyttö kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päivitetty 20.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta