Olet tässä

Isokylän koulu ja monitoimitalo jäseneksi Unesco -kouluverkostoon

2.5.2016

Isokylän koulu ja monitoimitalo on hyväksytty jäseneksi maailmanlaajuiseen Unesco-kouluverkostoon (Unesco Associated Schools Project Network (ASPnet)) ensimmäisenä oppilaitoksena Kokkolassa ja lähialueilla. Isokylän koululle ja monitoimitalolle myönnetty asema Unesco-kouluna julkistettiin Isokylän monitoimitalon vihkiäisten yhteydessä 2.5.

Unesco-kouluverkostossa mukana olevat oppilaitokset tarjoavat ja kehittävät laadukasta koulutusta, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, oikeutta, vapautta ja inhimillistä kehitystä maailmassa. Suomessa tähän maailman suurimpaan kouluverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 70 oppilaitosta ja maailmanlaajuisesti 10 000 koulutusalan instituutiota yli 180 maassa.

Isokylän koulun ja monitoimitalon pääperiaatteina ovat Unesconkin arvojen ja pääperiaatteiden mukaiset tasa-arvoisuus, yhteistyö ja muiden arvostaminen. Isokylässä opetus- ja oppimismenetelmät perustuvat näille arvoille ja inklusiivisuusperiaatteen toteutumiselle. Tällä tarkoitetaan opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen oppimiselleen ja muulle kasvulleen. Opetusta ja oppimista tukevat Isokylän monitoimitalon esteettömät tilat, jotka mahdollistavat oppimisympäristöjen joustavan, mukautuvan ja monimuotoisen käytön. Unesco-kouluna Isokylällä on mahdollista kehittää edelleen oppimisympäristöjään, joissa jokaisen ihmisoikeuksia arvostetaan.

Unesco-koulut toimivat uusien ajatusten ja innovatiivisten lähestymistapojen testauspaikkoina opetuksensa, toimintakulttuurinsa ja toteuttamiensa hankkeiden kautta. Koulujen arjessa verkostossa mukanaolo näkyy muun muassa erilaisina hankkeina ja ystävyyskoulutoimintana. Ne myös soveltavat opetuksessa Unescon aineistoja ja jakavat keskenään hyviä käytänteitä. Unesco-kouluna Isokylällä on mahdollisuus aktiivisesti jakaa uusia ja innovatiivisia globaaleja opetusmalleja myös alueen muille kouluille.

Vaikka Isokylän koulu on ollut jo aiemmin mukana kansainvälisessä toiminnassa ja koululla on käytetty opetuksessa Unescon aineistoja, asema Unesco-kouluna avaa aivan uusia mahdollisuuksia. Ensimmäisenä kouluvuonna Unesco-kouluna tavoitteena on keskittyä Unesco-kouluverkoston teemaan ”rauha ja ihmisoikeudet”. Tämä tukee hyvin myös elokuussa 2016 voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Koulun Unesco-toiminnassa tullaan korostamaan jokaisen oppilaan identiteetin ja yhteistyökyvyn vahvistamista sekä osallisuutta.

Tarkoituksena on, että rauhan ja ihmisoikeuksien teema liitetään koulun jokapäiväiseen toimintaan siten, että se mahdollistaa oppilaiden osallistumisen tapahtumien ja toiminnan suunnitteluun sekä osallistumisen monialaisiin oppimisprojekteihin aivan suunnittelusta lähtien. Aiheina oppimisprojekteissa tullaan käsittelemään muun muassa konfliktien estämistä ja ratkaisemista, rauhankasvatusta, suvaitsevaisuutta, keskinäistä kunnioittamista sekä kulttuurienvälistä dialogia.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.4.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta