Olet tässä

Kaupunkistrategian väliarvioinnissa määritellään loppukauden painopisteet

14.6.2016

Kaupunginvaltuuston 28.10.2013 hyväksymästä kaupunkistrategiasta vuosille 2013−2017 on tehty väliarviointi. Väliarvioinnissa kaupungin toimintaympäristön nykytila-analyysia peilataan strategian toteutumiseen ja vaikuttavuuteen. Tietoa on hyödynnetty strategisten painotusten suuntaamisessa jäljellä olevalle strategiakaudelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi väliarvioinnin kokouksessaan 13.6.

Uusi kuntalaki korostaa strategian merkitystä kunnan johtamisessa. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäjänteisessä johtamisessa ja ohjaamisessa. Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Tämän lisäksi laki edellyttää, että kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimintakauden aikana.

Strategian väliarviointikysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2016 webropol- kyselynä. Kysely osoitettiin kaupungin valtuuston ja hallituksen jäsenille, lautakuntien puheenjohtajistoille, kaupungin johtoryhmälle, johtaville viranhaltijoille, liikelaitosten johtajille ja merkittävimpien konserniyhtiöiden toimitusjohtajille. Kyselyn tuloksia analysoitiin valtuustoryhmien puheenjohtajiston ja viranhaltijoiden yhteisessä USO-työpajassa helmikuussa.

Huhtikuussa järjestetyssä valtuustoseminaarissa päättäjät pohtivat työryhmätyöskentelyn avulla, mihin asioihin strategian loppukaudella tulee kiinnittää huomiota, jotta valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin päästään strategiakauden aikana. Pohdinnan tueksi esitettiin arviointikyselyn tuloksia ja peilattiin niitä kaupungin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä tämän hetken tilannearvioihin.

Huomio kilpailukykyyn, hyvinvointiin ja johtamiseen

Kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi strategian laatimisesta, joskin strategiset näkökulmat ja päämäärät ovat edelleen ajankohtaisia. Loppukauden painotusten määrittämisessä tulee tunnistaa toimintaympäristöä muokkaavat muutosajurit ja pyrkiä ennakoimaan ja muovaamaan tulevaisuutta kaupungin vahvuuksien kautta. Jotta strategian tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee strategian loppukaudella kiinnittää huomio strategisista painopistealueista kilpailukykyyn, hyvinvointiin sekä toiminnan ja talouden johtamiseen.

Strategisten päämäärien toimenpiteet ovat edistyneet elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki - ja hyvinvoiva kuntalainen -näkökulmien osalta pääosin hyvin. Palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus -näkökulman toimenpiteitä on käynnistetty tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös osaava johto ja motivoitunut henkilöstö -näkökulman toimenpiteet ovat lähteneet liikkeelle. Haastavin osuus strategiassa on kestävä kuntatalous, jossa tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan sitoutumista rakennemuutosohjelman talousraamien tavoitteisiin.

Jatkossa strategian toteuttamisessa on kiinnitettävä huomiota strategian vaikutus- ja ohjausvoiman parantamiseen. Edelleen on korostettava vaikuttavampaa strategian toimeenpanoa, siihen sitoutumista sekä strategian toteuttamista tukevaa johtamista ja muutosvalmiutta.

Kokonaisuudessaan strategian toteutuminen ja vaikuttavuus arvioidaan strategiakauden lopussa vuonna 2017.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.6.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta