Du är här

Personalrapport 2015 har publicerats

14.6.2016

Antalet anställda hos Karleby stad uppgick till 3 995 i slutet av 2015. Antalet anställda har ökat med 1,8 procent från året innan. Antalet ordinarie anställda uppgick till 3 022 (0,8 procent mindre än 2014). Antalet anställda för viss tid uppgick till 973 (10,9 procent mer än 2014).

Av alla anställningsförhållanden var ca 40 procent (1 588) anknutna till social- och hälsovårdsväsendet och ca 35 procent
(1 417) till bildningsväsendet. Den följande sektorn i ordningen vad gäller antalet anställda var tekniska väsendet med ca 11 procent (438) av alla anställda. De vanligaste yrkesbeteckningarna var närvårdare, sjukskötare, barnskötare och klasslärare.

Löneutgifterna uppgick till 165,2 miljoner euro 2015, vilket är 0,3 miljoner euro (0,2 procent) mer än 2014. Löneutgifterna inkluderade löner och lönebikostnader. Att personalutgifterna har ökat från året innan beror på avtalsändringar som trädde i kraft 1.7.2015.

Av de ordinarie anställda var 80,7 procent kvinnor. Andelen män och kvinnor hade hållits nästan oförändrad i jämförelse med åren innan. Social- och hälsovårdssektorn var uppenbart den mest kvinnodominerade sektorn och kvinnornas andel av de ordinarie anställda uppgick där till 93,6 procent. Det regionala räddningsverket var den mest mansdominerade sektorn och männens andel där uppgick till ca 91 procent.

Personalens genomsnittliga ålder uppgick till 47 år 9 månader. Föregående år uppgick personalens genomsnittliga ålder till 47,3 år. Männens genomsnittliga ålder uppgick till 48 år 4 månader. Den hade ökat med ett år och tre månader från året innan. Den genomsnittliga åldern för kvinnorna uppgick till 47 år 4 månader. Den hade ökat med en månad.

Den största åldersgruppen bland den ordinarie personalen bestod av personer i åldern 40−49 och 50−59. Av de ordinarie anställda var 42,2 procent över 50 år. Gruppen som minskat snabbast är 60−64-åringar som minskade med 22,2 procent.

Vid staden gick 113 personer i pension under 2015 vilket är 35 procent (29 personer) mera än året innan.

Personalrapporten publiceras efter stadsfullmäktiges behandling på stadens webbsidor under rubriken Förvaltning och beslutsfattande> Stadsorganisationen> Personal> Personalrapport.

Upp

Uppdaterad 14.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut