Du är här

Gatu- och vägnamnen ska bli tvåspråkiga i alla delar av Karleby

29.11.2016

Kelviå, Lochteå och Ullava anslöt sig till Karleby genom kommunsammanslagningen 2009. I tvåspråkiga Karleby hade så gott som alla gatu- och vägnamnen och därmed skyltarna varit på både finska och svenska, medan namnbeståndet i de nya kommundelarna var nästan uteslutande finskt.

Efter kommunsammanslagningen inleddes en harmonisering av namnbeståndet, och nya tvåspråkiga skyltar har satts upp i den mån resurserna har tillåtit.

Till följd av en ändring i språklagen 2013 blev det möjligt för Karleby att dryfta frågan om skyltningens tvåspråkighet och fatta beslut om hur man vill gå vidare. Utlåtanden inhämtades från många håll och på basis av dem föredrog tf. stadsdirektören Stina Mattila för stadsstyrelsen att alla gatu- och vägnamnen i Karleby ska vara tvåspråkiga och att arbetet med att förnya skyltningen också i fortsättningen ska bekostas med medel ur budgetanslagen för underhåll. Stadsdirektörens förslag godkändes av stadsstyrelsen måndagen den 28 november.

Enligt en utredning som har gjorts av stadens geodatatjänster var drygt 60 procent av gatu- och vägnamnen i Karleby tvåspråkiga i juni 2016. Efter kommunsammanslagningen har många gator och vägar döpts om och därmed nya skyltar satts upp bland annat för att eliminera överlappningar och skapa klarhet i namnskicket. Stadens namnkommitté sammanträder regelbundet för att behandla dylika namnfrågor.

Karleby är den nordligaste av Finlands tvåspråkiga kommuner. Av invånarna har 13 procent svenska som modersmål.

Uppdaterad 2.12.2016 | Skicka respons | Skriv ut