Du är här

I mellanbedömningen av stadsstrategin definieras tyngdpunkterna i slutperioden av strategin

15.6.2016

En mellanbedömning har gjorts av stadsstrategin för 2013-2017 som godkändes av stadsfullmäktige 28.10.2013. I mellanbedömningen speglas den aktuella analysen av stadens verksamhetsmiljö i genomförandet av strategin och dess effektivitet. Denna uppgift utnyttjas när de strategiska tyngdpunkterna inriktas på den återstående strategiperioden. Stadsfullmäktige godkände mellanbedömningen på sitt sammanträde 13.6.

I den nya kommunallagen betonas strategins betydelse vid ledningen av kommunen. Kommunstrategin är fullmäktiges viktigaste styrmedel när det gäller att leda och styra verksamheten i kommunen på lång sikt. Enligt kommunallagen ska det i kommunstrategin också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. I lagen förutsätts dessutom att kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

En enkät gällande en mellanbedömning av strategin genomfördes i januari-februari 2016 i form av en webropol-enkät. Enkäten riktades till stadens fullmäktige- och styrelseledamöter, nämndernas ordförande, stadens ledningsgrupp, ledande tjänsteinnehavare, direktörer för affärsverk och verkställande direktörer för de viktigaste koncernbolagen. Resultaten av enkäten analyserades av ordförandena för fullmäktigegrupperna och tjänsteinnehavarna i en gemensam USO-workshop i februari.

I ett fullmäktigeseminarium som ordnades i april funderade beslutsfattarna med hjälp av grupparbete på vilka frågor som borde uppmärksammas i slutperioden av strategin, så att man når de strategiska mål som fullmäktige ställt upp under strategiperioden. Som stöd för resonemangen framlades resultaten av bedömningsenkäten och dessa speglades i de förändringar som sker i stadens verksamhetsmiljö och i aktuella lägesbedömningar.

Fokus på konkurrenskraft, välmående och ledning

Stadens verksamhetsmiljö har förändrats avsevärt sedan strategin för Karleby gjordes upp. Å andra sidan är de strategiska perspektiv och mål som definierades när strategin gjordes upp fortfarande aktuella. När man definierar tyngdpunkterna i slutperioden av strategin bör man identifiera de förändringsfaktorer som formar verksamhetsmiljön och försöka förutsäga och forma framtiden via stadens styrkor. För att man ska kunna nå målen för strategin bör man i slutperioden av strategin fästa uppmärksamhet vid konkurrenskraften, välmåendet och ledningen av verksamheten och ekonomin.

Åtgärderna för de strategiska målen har i fråga om en livskraftig stad med stark konkurrenskraft och välmående kommuninvånare till största delen framskridit bra. För att nå målen har man vidtagit åtgärder avseende perspektivet anordnande av tjänster och koncernstyrningen. Man har även vidtagit åtgärder för att öka kompetensen bland ledningen och motivera personalen. Den mest utmanande andelen av strategin är en hållbar kommunal ekonomi, där man för att nå målen måste förbinda sig till de ekonomiska ramarna för programmet för strukturförändring.

För att kunna genomföra strategin bör man i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid en förbättring av verknings- och styrkraften inom strategin. Man bör ytterligare framhålla att strategin bör genomföras på ett mer effektivt sätt, att man bör förbinda sig till den och till ledarskap och förändringsberedskap som stöder genomförandet av strategin.

Genomförandet av strategin och dess effektivitet bedöms i slutet av strategiperioden 2017.

Upp

Uppdaterad 15.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut