Du är här

Stadsstyrelsens förslag till budget 2017

24.11.2016

Stadsstyrelsens förslag till budget 2017 publicerades torsdagen den 24 november. Utöver de redan fastställda skattehöjningarna utgår förslaget från anpassning av servicenätet och -nivån till en hållbar nivå enligt en påskyndad tidsplan. Fullmäktige behandlar budgeten den 12 december.

Förslaget om skolnätverket i Karleby i anknytning till balanseringen av ekonomin behandlas skilt i stadsstyrelsen och -fullmäktige. Alla stadens skolor ingår i utredningen. Nuvarande skolbyggnaders skick och reparationsbehov granskas liksom också nätverkets omfattning i fortsättningen. Stadsstyrelsen behandlar förslaget, som beretts som tjänsteinnehavararbete, första gången den 19 december. Därefter begärs utlåtanden av nämnder och direktioner. Man hoppas att beslut kan fattas i februari-mars nästa år.

Utredningen om skolnätverket och beslut som fattas om det är en åtgärdshelhet för att svänga stadens skuldsättningsutveckling. Man vet att det minskade inflödet av skatteinkomster med anledning av konkurrenskraftsavtalet och nedskärningen av statsandelar försvagar kommunalekonomin åren 2017−2019. Stadens inkomstbas räcker inte till för att klara av nuvarande utgiftsutveckling, och därför måste kostnadsökningen begränsas.

Social- och hälsovårdsväsendets utgifter ingår i stadens budget 2017 i sin helhet som köptjänster av samkommunen Soite. På grund av den nya verksamhetsorganisationen och de många överföringarna av uppgifter och förändringarna inom stödtjänster är det nu svårare att bedöma hur utgifterna utvecklas. Antalet barn och elever ökar inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.
Hur frågan om verksamhetslokaler avgörs inverkar centralt på ordnandet av båda tjänsterna.

Fullmäktiges skattebeslut ledde till ett finansieringsgap på 700 000 euro

Ännu 2017 måste inkomstbasen stärkas med skattehöjningar. Trycket att höja skatterna har uppstått redan två tidigare år då stadens bokslut har visat förlust.

I stadsdirektörens budgetförslag ingick ett förslag om att höja den allmänna fastighetsskattesatsen med 0,15 procent till 1,40 procent. Fullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag att den nuvarande fastighetsskattesatsen kvarstår på nuvarande nivå, dvs. 1,25 procent. Fullmäktiges skattebeslut ledde till ett finansieringsgap på 700 000 euro i budgeten.

Stadsstyrelsen beslöt att underskottet täcks genom att utöka statsandelarna med 160 000 euro, ett beslut som utgår från ministeriets nyaste prognos i november. Den återstående delen täcks enligt stadsstyrelsens förslag genom att minska på social- och hälsovårdsväsendets anslag för köp av tjänster med 540 000 euro. Detta innebär en minskning på ca 0,3 procent. Ramen för social- och hälsovårdsutgifterna nästa år är fortfarande klart större än för stadens andra sektorer.

Av stadens inkomstunderskott täcks ca 2,7 miljoner euro med skattehöjningar som fullmäktige fattade beslut om 14 november.

Prioriteringen av investeringar i nyckelposition

Investeringsnivån är lägre än 2016 även om staden fortfarande har investeringsbehov. Fullmäktige beslöt i juni 2016 i budgetens rambeslut att nybyggnation inte finansieras med upptagning av nya lån. Finansieringsmodeller för nya byggnadsinvesteringar utreds skilt från fall till fall.

Man har som mål att utarbeta en tidsplanerad helhetsplan för investeringarna. Chydenius skola, Karleby brandstation, idrottsgården och skolnätverket som helhet är de mest brådskande objekten som väntar på en lösning.

Mål ett resultat som visar överskott

Ett minimimål för 2017 är ett resultat som visar överskott. Det officiella resultatmålet (staden och affärsverken) för 2017 är ett överskott på 0,15 miljoner euro, 1,37 miljoner euro år 2018 och 4,83 miljoner euro år 2019. Utan skattehöjningar uppvisar resultatet ett underskott.

Stadens resultat borde varje år uppvisa ett överskott på minst 20 - 25 miljoner euro för att avskrivningar enligt plan och åtminstone en del av nyinvesteringar kan täckas. Vi är fortfarande långt från detta mål.

Också samarbetsförhandlingar möjliga

Om det på basis av ekonomiuppföljning ser ut som om budgetens mål 2017 inte nås föreslår stadsstyrelsen att samarbetsförhandlingar inleds. Stadsstyrelsen föreslår att bedömningen görs med två månaders intervaller i samband med rapporteringen av hur verksamheten och ekonomin har utfallit.

Det fattas varje gång skilt beslut huruvida eventuellt förhandlingsförfarande ska inledas. Förhandlingarna kan gå ut på att permittera eller säga upp personal eller placera personal i nya uppgifter på grund av förändringar i servicenätet och i strukturen.

Uppdaterad 24.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut