Du är här

Stadsdirektörens förslag till budget för 2017

28.10.2016

Stadsdirektörens förslag till budget för 2017 gavs ut torsdagen den 27 oktober. Förslaget utgår från att inkomstbasen stärks genom att höja inkomst- och fastighetsskattesatserna samt genom att anpassa servicenätet och -nivån till en hållbar nivå. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i november och stadsfullmäktige den 12 december.

Budgeten för 2017 omfattas av stora strukturella ändringar. Social- och hälsovårdsväsendets utgifter övergår till samkommunen Soite som fakturerar staden för servicen som köptjänster. Dessutom bolagiseras Affärsverket Työplus före utgången av 2016.

Omfattande nedskärningar av statsandelar har väsentligt försvagat stadens inkomstbas. Skatteinkomstutvecklingen har å sin sida försvagats i och med att recessionen har dragit ut på tiden. Åren 2017−2019 försvagas kommunekonomin ytterligare då skatteinkomster går förlorade och statsandelar skärs ner i anknytning till konkurrenskraftsavtalet.

I förslaget konstateras att stadens inkomstbas inte tål nuvarande utgiftsutveckling. Verksamheten och serviceproduktionen måste anpassas till de resurser som finns att tillgå och då är det nödvändigt att prioritera tjänster och att definiera insatsområden. Förändringarna i servicenätet måste förverkligas enligt en påskyndad tidsplan för att kostnadskonsekvenserna ska kunna stabilisera ekonomin. Det är nödvändigt att stärka inkomstbasen med skattehöjningar också därför att då kan de obligatoriska investeringarna skötas men samtidigt ändå ha kontroll över skuldsättningen.

Skattesatser höjs

Det föreslås att inkomstskattesatsen höjs med 0,25 procent till 21,75 procent, ett förslag som gjordes redan för 2016. För en kommuninvånare med medelinkomst innebär detta en ca 7 euro högre skatt per månad.

Det föreslås att den allmänna fastighetsskattesatsen höjs med 0,15 procent till 1,40 procent och att fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad höjs med 0,1 procent till 0,70 procent. Fastighetsskatten för annan bostadsbyggnad höjs med 0,1 procent till 1,10 procent. Efter de föreslagna höjningarna är fastighetsskattesatserna i Karleby ännu klart lägre än de övre gränserna som anges i fastighetsskattelagen.

Med skattehöjningarna täcks ca 3,4 miljoner euro av stadens inkomstunderskott.

Prioriteringen av investeringar i nyckelroll

Investeringsnivån är lägre än år 2016. För investeringar har i budgeten för 2017 reserverats 18 735 000 euro. Av detta belopp täcks 4 048 000 euro med investeringsunderstöd och försäljningsinkomster. Nettoinvesteringarna år 2017 uppgår till 14 687 000 euro. Nettoinvesteringarna åren 2018–2019 uppgår till sammanlagt 30,17 miljoner euro.

Fullmäktige har i budgetens rambeslut i juni 2016 beslutat att nybyggnation inte finansieras med ytterligare lån. Även om nybyggnation inte finansieras genom upptagning av lån finansieras amorteringar av tidigare lån och investeringar för närvarande med nya lån.

Man har som mål att utarbeta en tidsplanerad helhetsplan för byggnadsinvesteringarna. Chydenius skola, Karleby brandstation, idrottsgården och skolnätverket som helhet är de mest brådskande objekten som väntar på en lösning.

Vad gäller skolnätverket är byggandet av Chydenius skola som en tillräckligt stor helhet av primär betydelse. Skilt beslut fattas om byggandet av Idrottsgården och kopplingen av den till Chydenius skola. Utgångspunkten är att bygga ett skolnätverk som beaktar behovet av utrymmen på lång sikt. Skolornas och småbarnspedagogikens servicenätverk bör i fortsättningen stöda sig på stora enheter och på sammanslagning av olika verksamheter (undervisning, småbarnspedagogik, förskola).

Mål ett resultat som visar överskott

Balanseringen av budgeten så att den år 2017 ligger åtminstone på tillfredställande nivå är inte möjlig utan att skatteinkomsterna ökar både genom att ekonomin återhämtar sig och höjningen av skattesatser. Det officiella resultatmålet (staden och affärsverken) för 2017 är ett överskott på 0,15 miljoner euro, 1,37 miljoner euro år 2018 och 4,83 miljoner euro år 2019. Utan skattehöjningar uppvisar resultatet ett underskott på 3,5 miljoner euro.

Resultatmålet på 1,6 miljoner euro, som stadsfullmäktige satt upp, kan dessvärre inte nås nästa år utan större skattehöjningar än de nu föreslagna. Resultatet av de beslut som nu fattas om servicenätet och servicenivån börjar synas med en fördröjning på 1 – 5 år.

Stadens resultat borde varje år uppvisa ett överskott på minst 20 - 25 miljoner euro för att avskrivningar enligt plan och åtminstone en del av nyinvesteringar kan täckas. Denna budget och ekonomiplan ligger fortfarande långt från detta mål.

Uppdaterad 28.10.2016 | Skicka respons | Skriv ut