Du är här

Utkastet till förstudie för en nationalstadspark presenterades för beslutsfattarna

26.9.2016

Före fullmäktiges sammanträde 26.9 fick beslutsfattarna ta del av information om förstudien för en nationalstadspark i Karleby och den inverkan som parken kan ha för orten. På plats fanns ledamöter från de centrala nämnderna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 8 juni 2015 att låta göra en förstudie för en nationalstadspark i Karleby. Grundande av en nationalstadspark förutsätter en förstudie. Med nationalstadspark avses utifrån bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen ett vidsträckt område med värdefulla kultur- och naturmiljöer och rekreationsvärden i den urbana miljön. I ansökningsskedet beslutar Miljöministeriet om området kan få status som nationalstadspark utifrån stadens framställan.

I Finland finns i dag åtta nationalstadsparker, i Björneborg, Borgå, Forssa, Hangö, Heinola, Kotka, Tavastehus och Åbo. Nationalstadsparkerna bildar ett nätverk där varje enskild park kompletterar den rika helheten av kultur- och naturmiljöer och rekreationsområden i vårt land. Nätverket av nationalstadsparker omfattar städer som både är viktiga för förståelsen av Finlands historiska utvecklingsskeden och har var sin individuella roll. Dessutom vittnar stadsparkerna om lokal kulturhistoria.

Det är staden som bestämmer hur den vill använda sig av statusen. Nationalstadsparkerna är verktyg för integrerande stadsplanering och imagekonstruktion som används bland annat för styrning av planläggningen på parkens område. En nationalstadspark sätter ingalunda stopp för utveckling av området. Tvärtom kan den utnyttjas för att främja projekt som hjälper att bevara och stärka områdets värden, trivseln för invånarna och till dessa anknytande affärsmöjligheter.

Invånarna har deltagit i beredningen

Projektet har beretts i samarbete med olika förvaltningar, aktörer, stadens invånare samt dem som äger mark eller byggnader på parkens område. Invånarna har informerats om projektet bland annat via webbsidor, sociala medier och olika tillställningar. Både stadshuset och biblioteket har haft särskilda platser där information om projektet har funnits tillgänglig för allmänheten.

Invånarna hade möjlighet att besöka områdena som skulle ingå i nationalstadsparken samt ta del av planerade teman och stjärnobjekt under guidade utflykter som ordnades i januari och februari. Vid samma tid genomfördes en kartbaserad webbenkät för kartläggning av invånarnas favoritplatser och -rutter samt objekt som är värdefulla för Karleby. I enkäten fick invånarna också berätta om sina idéer om utveckling av området. Alla som var intresserade av ämnet kunde även delta i en öppen temaworkshop i maj.

Enligt tidsplanen bör de centrala nämnderna ge sina utlåtanden om förstudien under oktober månad. Därefter läggs förstudien fram för behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i oktober−november. Utifrån behandlingen fattas beslut om huruvida projektet för en nationalstadspark ska gå vidare till ansökningsfasen. Om beslutet är jakande kan ansökan lämnas in under 2017.

Uppdaterad 27.9.2016 | Skicka respons | Skriv ut