Du är här

Småhustomter delas ut – ansökningstid nu!

19.10.2016

Nya småhustomter som blir byggklara våren 2017 finns vid Aprikosvägen i området öster om Vikåvägen nära Halkokari (32 st.) och vid Gullrisvägen i Hangas område i Storby (24 st.). 

Lediga tomter som är byggklara redan nu finns vid Kilsbäcken (ca 13 st.). I detta område gäller de byggsätt och byggbestämmelser som tillämpas sedan tidigare. Redan byggklara småhustomter och byggplatser finns också i Kelviå, Lochteå och Ullava (totalt ca 80 st.).

De tomter som delas ut nu får bara sökas av fysiska personer som har för avsikt att bygga småhus för eget boende. Tomter för byggherrar och tomter för övriga småhus avsedda för försäljning förklaras lediga att söka i ett senare skede.

Ansökningstiden är 19.10–11.11.2016. 

Tomtansökan ska lämnas in senast fredagen 11.11.2016 kl. 16.00 till tekniska servicecentrets resultatenhet för markpolitik i Karleby stadshus (3 våningen, del B), adress Salutorget 5.
Resultatenheten för markpolitik tillhandahåller också ansökningsblanketter och närmare information. Information om tomterna finns även på www.karleby.fi. På webbplatsen finns också information om den nya e-tjänsten för tomtansökan. Genom registrering i e-tjänsten kan man lämna in en elektronisk tomtansökan.

Staden lottar ut nummer för valordning med vilka sökandena får välja tomt. Utlottningen sker i fullmäktigesalen i stadshuset tisdagen 15.11.2016 kl. 18.00. Då ska sökandena vara på plats själva eller genom ombud. Adressen är Salutorget 5, Karleby.
Staden avverkar trädbestånd och för bort avverkningsavfall från tomterna innan tomterna överlåts. Staden försöker dock bevara enstaka landskapsträd.

Annonsen om tomtutdelningen från tidningen Kokkola-lehti 19.10 finns med som bilaga.

Upp

Uppdaterad 19.10.2016 | Skicka respons | Skriv ut