Du är här

De ägarpolitiska riktlinjerna godkändes i fullmäktige

15.6.2016

Stadsfullmäktige godkände Karleby stads ägarpolitiska riktlinjer på sitt sammanträde 13.6.2016. På sammanträdet 7.3.2016 beslöt fullmäktige återremittera de ägarpolitiska riktlinjerna för ny beredning. Uppdateringar har gjorts till tillämpliga delar i riktlinjerna utgående från förslag. I regel är kompletteringarna av teknisk natur.

Ägarpolitiska riktlinjer för dottersamfund och intresseföretag samt för affärsverk har nu för första gången utarbetats på det sätt som den nya kommunallagen förutsätter. Man eftersträvar en överskådlig koncernstruktur som har effektiv och transparent verksamhet. Med tanke på stadens egen verksamhet är det också skäl att tidvis se över riktlinjerna.

De ägarpolitiska riktlinjerna har utarbetats som stadens eget arbete. Som grund för arbetet kartlade man hösten 2015 stadens ägarandelar i olika bolag. Utöver affärsverk har staden dottersamfund och intressebolag. Dessutom ingår staden i flera samkommuner. Antalet dottersamfund och intressebolag är sammanlagt knappa 60.

De flesta bolag som staden ingår i är lokaler, fastigheter eller verksamheter i anknytning till boende eller företagande. Bland bolagen finns exempelvis Karleby Hamn Ab och Karleby Energi Ab. Affärsverk som staden äger är för närvarande Työplus och Karleby Vatten.

Man strävar efter att ordna stadens egendom sektorvis till överskådliga helheter på så sätt att likartad verksamhet inte bedrivs i flera olika bolag. I fortsättningen vill staden värdera sina innehav utgående från stadens strategi och vid behov avstå från innehav.

För att skapa klarhet i bolagens administration och mål delas bolagen in i tre portföljer: fastigheter, affärsverksamhet samt rådgivning och tjänster. För varje portfölj finns motiveringar till varför staden äger andelar i bolagen. Mål och indikatorer för hur mål har uppnåtts har utarbetats skilt för varje portfölj. Samtidigt har man kartlagt eventuella risker som kan anknyta till verksamheten bland annat då allmänna verksamhetsförutsättningar ändras.

Utgående från de ägarpolitiska riktlinjerna har man också utarbetat ett koncerndirektiv som preciserar verksamheten i praktiken samt direktiv för god förvaltnings- och ledningssed. Stadsfullmäktige godkände också dessa på sitt sammanträde 13.6. Koncerndirektivet som hittills gällt är från år 2006.

Upp

Uppdaterad 15.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut