Du är här

Planerings- och genomförandetävlingen för Karleby järnvägstorg och området kring busstationen har avgjorts

21.6.2016

Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde 20.6.2016 välja förslaget "DoReMi" till vinnare i planerings- och genomförandetävlingen för järnvägstorget och området kring busstationen. Förslaget utgör grunden för fortsatta förhandlingar och planering. Det är Lujatalo Oy tillsammans med lokala samarbetspartners NSA Bolagen Ab och WasaCon Karleby Ab som lämnat in förslaget.

Man har redan en tid planerat ny användning för Karleby järnvägstorg. Nu ska en ny detaljplan utarbetas för platsen i vilken områdets användningsvillkor ändras så att också boende blir möjligt. Planläggningsarbetet pågår som bäst. Järnvägstorget är det största objektet i Karleby centrum som tas i ny användning.

Företag begärdes lämna in förslag till grund för fortsatt planering av järnvägstorget. Man ville få förslag på kvarterets användning samt byggnadernas placering och form på generell nivå. Förslagen har utarbetats utgående från definitioner som stadens beredande arbetsgrupp slagit fast. Tävlingstiden var 1.2−4.5.2016

Planeringsarbetsgruppen fick inom utsatt tid två förslag som bedömdes av en jury bestående av förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Juryn bestod av ledamöter som stadsstyrelsen valt bland sig: Pentti Haimakainen (ordförande), Anneli Palosaari, Mauri Salo, Alpo Ylitalo och Raimo Hentelä. Därtill ingick en grupp bestående av nio tjänsteinnehavare i juryn.

Genom planerings- och genomförandetävlingen ville Karleby stad hitta en verksamhets- och genomförandemodell för utvecklandet av området så att det kan bebyggas samt en partner eller partners för byggande av området.

Juryn ansåg att det i båda förslagen fanns många beaktansvärda synvinklar och att man hade satsat mycket på förslagen. Denna satsning tyder på en stark önskan att få delta i genomförandet av projektet. Förslagen var också jämnstarka, skillnaden i totalpoängen var liten (16 procent till det vinnande förslagets fördel).

Det vinnande förslaget, "DoReMi", har ett starkt samordnade grepp, stämning och första intryck. En utmärkt analys av Karleby centrums kvartersstruktur utgör grunden för planeringen av fasaderna på ett sätt som anpassar nybyggandet till den nuvarande strukturen. Byggnadsmassans formspråk och små indrag är typiska för Karleby. Det vinnande förslagets förtjänstfulla stadsbildsmässiga utgångspunkt försvagades av ett högt tornhus och en öppen plats med fel proportioner. Också parkeringshusets funktion kritiserades även om dess placering med tanke på stadsbilden ansågs vara motiverad.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut företräds staden i de fortsatta förhandlingarna och planeringen av tjänsteinnehavargruppen som ingick i juryn. Stadsstyrelsen fungerar som projektets styrgrupp. Förslagen läggs fram för kommuninvånarrespons. Beslut fattas skilt om planen som reviderats utgående från kommuninvånarrespons och de fortsatta förhandlingarna och planeringen samt om genomförandeavtalet senast 1.5.2017

Uppdaterad 21.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut