Du är här

Meddelanden 2016

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite startar sin verksamhet 1.1.2017 (29.12.2016)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite startar sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grundservicen och specialsjukvården samt social- och Läs mera...

Konst av två konstnärer i Torkinmäen koulu ja päiväkoti (20.12.2016)

Karlebyfotografen Joni Virtanen och bildskulptören Hanna Vihriälä från Tammerfors har valts att göra konst till de nybyggda daghems- och skolutrymmena för Torkinmäen koulu ja päiväkoti i Karleby. Läs mera...

Ändringar i fråga om klient- och patientuppgifterna när Soite startar sin verksamhet (14.12.2016)

Från och med 1.1.2017 är Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite registeransvarig för hälso- och sjukvårdens patientregister och socialvårdens personregister. Karleby social-och Läs mera...

Chydenius skola förverkligas som eget byggprojekt (12.12.2016)

Stadsfullmäktige beslöt 12.12 i enlighet med stadsstyrelsens förslag att planeringen och byggandet av en ny skolbyggnad för Chydenius skola inleds omedelbart som ett eget byggprojekt. Den Läs mera...

Gatu- och vägnamnen ska bli tvåspråkiga i alla delar av Karleby (29.11.2016)

Kelviå, Lochteå och Ullava anslöt sig till Karleby genom kommunsammanslagningen 2009. I tvåspråkiga Karleby hade så gott som alla gatu- och vägnamnen och därmed skyltarna varit på både finska och Läs mera...

Stadsstyrelsens förslag till budget 2017 (24.11.2016)

Stadsstyrelsens förslag till budget 2017 publicerades torsdagen den 24 november. Utöver de redan fastställda skattehöjningarna utgår förslaget från anpassning av servicenätet och -nivån till en Läs mera...

Årets kvotflyktingar har mottagits i Karleby (21.11.2016)

Karleby stad har genom ett fullmäktigebeslut förbundit sig att ta emot 30 kvotflyktingar årligen. Kvotflyktingarna väljs ut på basis av intervjuer i utgångslandet bland personer som fått Läs mera...

Fullmäktige slog fast inkomstskattesatsen 2017 till 21,75 procent (15.11.2016)

Stadsfullmäktige fattade den 14 november beslut om skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017. I enlighet med stadsstyrelsens förslag beslutade fullmäktige att inkomstskattesatsen 2017 Läs mera...

Sökning av serviceproducenter i fråga om servicesedlar har nu startat för ordnandet av personlig assistans (14.11.2016)

Nu öppnas sökningen av serviceproducenter för servicesedelverksamheten i fråga om personlig assistans som är i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp inom Mellersta Österbottens Läs mera...

Skolorna tar säkerhetsaspekterna på allvar (11.11.2016)

Beredskapen att reagera på störningssituationer i Karleby stads skolor är fortgående och omsorgsfull. För skolor har en modell för hantering av hot om våld uppdaterats senast i september 2016. Läs mera...

Förslag att höja inkomstskattesatsen med 0,25 procent (8.11.2016)

Stadsstyrelsen behandlade skattesatserna för 2017 på sitt sammanträde måndagen den 7 november. Efter omröstning beslöt stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen höjs med 0,25 Läs mera...

Karleby stad deltar i PohjaBotten16-beredskapsövningen (1.11.2016)

Karleby stad deltar 2.11 i PohjaBotten16-beredskapsövningen som ordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i syfte att öva handlingssätt i ett långvarigt undantagsförhållande som Läs mera...

Öppettiderna för stadshusets kundbetjäning ändrar (31.10.2016)

Fr.o.m. tisdagen den 1 november är stadshusets kundbetjäning öppen på vardagarna kl. 7.30 - 17.00. Stadshusets ytterdörrar stängs samma tid som kundbetjäningen. Läs mera...

Stadsdirektörens förslag till budget för 2017 (28.10.2016)

Stadsdirektörens förslag till budget för 2017 gavs ut torsdagen den 27 oktober. Förslaget utgår från att inkomstbasen stärks genom att höja inkomst- och fastighetsskattesatserna samt genom att anpassa Läs mera...

Småhustomter delas ut – ansökningstid nu! (19.10.2016)

Nya småhustomter som blir byggklara våren 2017 finns vid Aprikosvägen i området öster om Vikåvägen nära Halkokari (32 st.) och vid Gullrisvägen i Hangas område i Storby (24 st.).  Läs mera...

Karleby ungdomstjänster ordnar disco för barn och ung (12.10.2016)

Karleby ungdomstjänster ordnar disco för barn och ung en gång i månaden ungdomscenter Vinges sal på adressen Trädgårdsgatan 2. Alla discon är avgiftsfria och drogfria. Det finns alltid ordningsvakter Läs mera...

Andra delårsrapporten 2016 har publicerats (4.10.2016)

Enligt delårsrapporten som utarbetats om stadens verksamhet och ekonomi i januari-augusti ser det ut som om stadens resultatprognos slår in. Staden har dock inte själv lyckats i anpassningen av sina Läs mera...

Karleby stadsvapen till frimärke (30.9.2016)

Den årliga Frimärkets dag firas fredagen den 7 oktober 2016. Jubileumsdagen till ära kommer unika frimärken med temat kommunvapen ut till försäljning. Läs mera...

Antalet ledamöter i fullmäktige fastställdes till 43 ledamöter (27.9.2016)

Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.8 efter omröstning fastställa antalet ledamöter i fullmäktige till 43 ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017. Läs mera...

Utkastet till förstudie för en nationalstadspark presenterades för beslutsfattarna (26.9.2016)

Före fullmäktiges sammanträde 26.9 fick beslutsfattarna ta del av information om förstudien för en nationalstadspark i Karleby och den inverkan som parken kan ha för orten. På plats fanns ledamöter Läs mera...

Förnyandet av förvaltningsstadgan inleds (20.9.2016)

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 19.9 tillsätta en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda förnyandet av förvaltningsstadgan. Arbetsgruppen består av tf. stadsdirektören, stadsjuristen, Läs mera...

Stadsstyrelsen föreslår att antalet ledamöter i fullmäktige fastställs till 43 ledamöter (20.9.2016)

Stadsstyrelsen beslutade 19.9 enhälligt föreslå att stadsfullmäktige fastställer antalet ledamöter i fullmäktige till 43 ledamöter från ingången av följande fullmäktiges mandattid år 2017. Läs mera...

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för invandrare på ett och samma ställe (12.9.2016)

Den 6 september öppnades informations-, rådgivnings- och handledningstjänster med låg tröskel för invandrare. Man har som mål att främja invandrarnas integration, delaktighet och likställighet.  Läs mera...

Staden uppmärksammade långvarigt kommunalt anställda (9.9.2016)

Karleby stad ordnade en fest för utdelning av förtjänsttecken den 9 september under Karlebyveckan och uppmärksammade personal som i år varit kommunalt anställd i 20, 30 och 40 år. Under festen Läs mera...

Fastställandet av antalet ledamöter i fullmäktige återremitterades (30.8.2016)

Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.8 efter omröstning återremittera för ny beredning fastställandet av antalet ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017. Läs mera...

Roy Sabel till stadsfullmäktiges nya ordförande (29.8.2016)

Stadsfullmäktige beviljade på sitt sammanträde 29.8.2016 Jutta Urpilainen befrielse från uppdraget som ordförande i stadsfullmäktige. Roy Sabel valdes till stadsfullmäktiges ordförande för den Läs mera...

Stadshusets öppettider (30.6.2016)

Stadshusets dörrar och kundbetjäning stängs tidigare under sommaren. Från och med den 5 september återgår stadshuset till normala öppettider. Läs mera...

Regional fartbegränsning 40 km/h i centrumområdet (27.6.2016)

Vecka 27 tas en regional fartbegränsning på 40 km/h i bruk i centrumområdet. Körbanorna som berörs av den nya fartbegränsningen förses med markeringar om begränsningen. Läs mera...

Planerings- och genomförandetävlingen för Karleby järnvägstorg och området kring busstationen har avgjorts (21.6.2016)

Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde 20.6.2016 välja förslaget "DoReMi" till vinnare i planerings- och genomförandetävlingen för järnvägstorget och området kring busstationen. Förslaget Läs mera...

Stina Mattila tillträder tjänsten som Karleby stadsdirektör i september (21.6.2016)

Karleby stadsfullmäktige valde Stina Mattila från Muhos till stadsdirektör på sitt sammanträde 2.5. Mattila tillträder tjänsten 1.9 och hon kommer att arbeta som vikarierande stadsdirektör till slutet Läs mera...

I mellanbedömningen av stadsstrategin definieras tyngdpunkterna i slutperioden av strategin (15.6.2016)

En mellanbedömning har gjorts av stadsstrategin för 2013-2017 som godkändes av stadsfullmäktige 28.10.2013. I mellanbedömningen speglas den aktuella analysen av stadens verksamhetsmiljö i Läs mera...

De ägarpolitiska riktlinjerna godkändes i fullmäktige (15.6.2016)

Stadsfullmäktige godkände Karleby stads ägarpolitiska riktlinjer på sitt sammanträde 13.6.2016. På sammanträdet 7.3.2016 beslöt fullmäktige återremittera de ägarpolitiska riktlinjerna för ny Läs mera...

Karlebystödet minskar (15.6.2016)

Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 13.6 beslutat minska Karlebystödet. Karlebystödet minskar från 1.11.2016 till 100 euro i månaden per barn. Från 1.3.2017 minskar stödet till 80 euro i månaden Läs mera...

Personalrapport 2015 har publicerats (14.6.2016)

Antalet anställda hos Karleby stad uppgick till 3 995 i slutet av 2015. Antalet anställda har ökat med 1,8 procent från året innan. Antalet ordinarie anställda uppgick till 3 022 (0,8 procent mindre Läs mera...

Stadsdirektör Isotalus avgår med pension nästa vår (13.6.2016)

Stadsstyrelsen har beviljat stadsdirektör Antti Isotalus semester nästan till slutet av augusti. Efter semester arbetar han hela vecka 35, varefter han tar ut återstående övertidsledigheter och Läs mera...

Röjning av stormfällda träd på områden som ägs av Karleby stad (10.6.2016)

Röjning av stormfällda träd ingår i skogsarbetarnas kollektivavtal som ett arbete som kräver särskild kompetens. Utan trängande behov eller omedelbara fara ska ingen annan än en yrkesman röja Läs mera...

Vår Venetianska afton sätter guldkant på villaavslutningen (24.5.2016)

I år firas villaavslutningen sista veckoslutet i augusti med temat Vår Venetianska afton. I anslutning till temat har Karleby stad som mål att engagera företag och olika aktörer som en större del av Läs mera...

Förberedelser inför förändringar i arbetsmiljön vid stadshuset (24.5.2016)

Från början av juni har man tillträde till stadshusets olika våningar enbart med passernyckel. På så sätt förbereder man sig redan nu inför övergången till arbetet i stadshuset efter renoveringen. Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (19.5.2016)

Mattvättanläggningen i Yxpila öppnas den 19.5.2016. Läs mera...

Karleby valde ledamöter till Soites samkommunfullmäktige (17.5.2016)

Stadsfullmäktige valde 14 ledamöter och personliga ersättare för dem till samkommunfullmäktige för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite på sitt sammanträde 16.5. Läs mera...

Städerna samlar igen in respons på kommuntjänster (10.5.2016)

En undersökning om hur invånarna i Karleby upplever kommunens tjänster, Kaupunki- ja kuntapalvelut KAPA 2016, har inletts. Läs mera...

Stina Mattila har valts till Karleby stadsdirektör på fullmäktiges nya sammanträde (2.5.2016)

Stina Mattila från Muhos har valts till Karleby stadsdirektör. Stadsfullmäktige valde stadsdirektören på sitt extra sammanträde 2.5.2016. Läs mera...

Stadshuset får en ny väggduk med Karlebymotiv (2.5.2016)

En väggduk med en bild av bostadsmässoområdet har länge hängt i stadshuset aula. Bilden är gammal och inte längre aktuell, eftersom många nya hus har byggts på området efter att bilden tagits. Läs mera...

Asfaltreparationer så tidigt som möjligt (26.4.2016)

Karleby stad reparerar hål, svackor och sprickor i asfalten under hela den snöfria perioden. Läs mera...

Stadsdirektörsvalet förrättas på nytt (26.4.2016)

Besluten på stadsfullmäktiges sammanträde 18.4 har kommit till i fel ordning. Stadsstyrelsen behandlade ärendet i enlighet med 39 § i kommunallagen på sitt sammanträde måndag 25.4. Stadsdirektörsvalet Läs mera...

Under Städdagen förvandlas Rooska gården och Storgatan till ett loppisområde (25.4.2016)

Den årligen återkommande riksomfattande Städdagen ordnas i år 28.5. Lördagens Städdag är en festdag för vänner av loppmarknader och återvinning. Under Städdagen förvandlas Rooska gården och Storgatan Läs mera...

Veterandagens fest i Lochteå (20.4.2016)

Nationella veterandagen firas onsdagen den 27 april med teman ”Motströms stiger laxarnas släkte”. Karleby stad och Karleby kyrkliga samfällighet arrangerar Veterandagens fest kl.12 i Maininki i Läs mera...

Busslinjerna syns allt tydligare på stadens webbsidor (20.4.2016)

Stadstrafikens tidtabeller och linjer får bättre synlighet på stadens webbsidor. Läs mera...

Fullmäktige återremitterade justeringen av indelningen i röstningsområden (19.4.2016)

Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 18.4 med rösterna 48-3 återremittera justeringen av indelningen i röstningsområden. Stadsstyrelsens förslag var att minska antalet röstningsområden genom Läs mera...

Dags att söka till Karlebys sommarklubbar och sommaläger (6.4.2016)

Karleby stad ordnar igen i sommar sommarklubbar och sommarläger för skolelever. Det finns tre arrangörer; ungdomstjänster, undervisningstjänster och social- och hälsovårdstjänster. Läs mera...

Ett unikt samarbete mellan Österbottens museer (31.3.2016)

Sedan år 2011 har fyra av Österbottens museer bedrivit ett unikt samarbete. Den 7. april utges den gemensamma Borgarliv i Österbotten 1700–1800 -bokseriens andra del: Elinkeinojen verkostot - Läs mera...

Naturen betonas i svaren på enkäten om Karleby nationalstadspark (24.3.2016)

Invånarna i Karleby hade möjlighet att delta i beredningen av Karleby nationalstadspark genom att svara på en webbenkät under tiden 29.1−21.2. Den kartbaserade enkäten besvarades av sammanlagt 145 Läs mera...

Staden flaggar på Nordens dag 23.3 (22.3.2016)

Nordens dag firas 23.3. Den dagen, år 1962, undertecknades det s.k. Helsingforsavtalet som styr det nordiska samarbetet. Nordens dag uppmärksammas på olika sätt över hela Norden. Läs mera...

Invest in Kokkola – ny webbplats lanserad (17.3.2016)

KOSEK har tillsammans med Karleby stad lanserat den nya webbplatsen Invest in Kokkola. Den nya webbplatsen ska erbjuda mångsidig information på ett och samma ställe för företag som planerar etablera Läs mera...

Karleby stads understöd 2016 (7.3.2016)

Stadsstyrelsen, kultur- och ungdomsnämnden och idrottsnämnden meddelar om understöd som organisationerna i Karleby kan söka för sin verksamhet under 2015.  Läs mera...

Tjänsterna i Karleby också på arabiska på webbplatsen Infobanken.fi (22.2.2016)

Sidor på arabiska med lokal information om tjänsterna i Karleby för dem som planerar att flytta eller redan har flyttat till Finland har publicerats. Förutom på arabiska är informationen tillgänglig Läs mera...

Den elektroniska tjänsten eKokkola.fi har förnyats (1.2.2016)

Den förnyade elektroniska tjänsten eKokkola.fi har tagits i bruk. Syftet med förnyandet är att förbättra de elektroniska tjänsternas användbarhet. Speciellt mobil användning av tjänsterna kommer att Läs mera...

Erkki Ahtiainen tilldelas Turismfyren (21.1.2016)

Verkställande direktör Erkki Ahtiainen för Kokkola-Camping fick i år motta Karleby Turismfyr. Priset delades ut till Ahtiainen torsdagen den 21 januari 2016 kl. 17 i samband med Resemässan 2016 på Läs mera...

Ansökningstiden för tjänsten som stadsdirektör förlängs (12.1.2016)

Staden förlänger ansökningstiden för tjänsten som stadsdirektör. Ansökningstiden går ut den 12 februari 2016. Stadsstyrelsen fattade beslut i ärendet måndagen den 11 januari. Målet är att tjänsten tas Läs mera...

Nationalstadsparken bereds med hjälp av utflykter i terrängen (8.1.2016)

Det finns planer på att inrätta en nationalstadspark i Karleby i Stadssundets omgivning och på havsområden. Invånarna i Karleby erbjuds nu möjligheten att bekanta sig med det planerade parkområdet, Läs mera...

Ansökan om Karleby stads sommarjobb öppnas 18.1.2016 (8.1.2016)

Ansökan om Karleby stads sommarjobb öppnas 18.1.2016. Ansökningstiden går ut 29.2.2016. Läs mera...

Uppdaterad 31.12.2015 | Skicka respons | Skriv ut