Du är här

Andra delårsrapporten 2016 har publicerats

4.10.2016

Enligt delårsrapporten som utarbetats om stadens verksamhet och ekonomi i januari-augusti ser det ut som om stadens resultatprognos slår in. Staden har dock inte själv lyckats i anpassningen av sina kostnader. Om en väsentlig minskning av kostnaderna inom alla sektorer inte kan göras, motsvarar nivån för att balansera ekonomin år 2017 t.o.m. så mycket som två procent i inkomstskatt.

På basis av en totalbedömning ser det ut som om utfallet utvecklas enligt planerna. Driftsekonomins verksamhetsintäkter har ökat med 3,6 procent och verksamhetskostnaderna med 2,5 procent jämfört med 2015. Inkomsterna har ökat exempelvis tack vare höjningen av kundavgifter vid årsskiftet. 

Kostnadsökningen har blivit snabbare jämfört med delårsrapporten i april, men nivån är lägre i snitt än under de senaste åren. De andra sektorerna och affärsverken har balanserat social- och hälsovårdens omfattande utgiftsökning.

Skatteinkomsterna och statsandelarna ser ut att öka mera än väntat. Även om skatteinkomsterna enligt Kommunförbundets skatteprognoser inte kommer att öka i Karleby i år ser det ut som om mål för skatteinkomsterna kommer att nås. Höjningen av skattesatsen, företagens rimliga resultatform och de ökade fastighetsskatteinkomsterna ser ut att räcka till en totaltillväxt på ca två procent.

Statsandelarnas utfall i januari-augusti är bra, men den slutliga situationen och utvecklingen preciseras under året. Även i budgeten har man utgått från att statsandelarna ökar, därför ändrar inte detta på resultatprognosen. Enligt prognosen sjunker skatteinkomsterna nästa år och statsandelarna ökar bara nominellt.

Affärsverken Karleby Vatten och Työplus visar i detta skede resultat som är bättre än i fjol. Till detta har bidragit en måttlig kostnadstillväxt och ökade intäkter. Affärsverkens goda resultat backar upp stadens egen svagare ekonomiska utveckling. Efter år 2016 har dock alla affärsverk bolagiserats med undantag av en. Intäktsföringen från dessa bolag motsvarar numera bara ca en tredjedel av läget de bästa åren på 2010-talet. 

Bara få investeringar har förverkligats. Av nettoinvesteringsbudgeten har bara en tredjedel av årsbudgeten utfallit i januari-augusti. Projekten hopar sig mot slutet av året. I år väntar inga nya stora investeringar. Det största projektet, Storkisbackens skola, byggs enligt livscykelmodellen. Den grundläggande renoveringen i stadshuset fortsätter och första fasen torde bli färdig i januari 2017.

En förhandsprognos över räkenskapsperiodens resultat motsvarar underskottet på 5,3 miljoner euro i enlighet med budgetmålet. Detta är dock ett dåligt resultat i nuvarande ekonomiska läge och i en stad av Karlebys storlek. Dessutom kommer stadens ekonomiska situation som helhet att ytterligare försvagas även om målet kan nås. Verksamhetskostnaderna fortsätter att öka klart snabbare än inkomstutvecklingen. Årsbidraget räcker inte till ens för avskrivningarna, och investeringarna kan inte finansieras alls med egna inkomster. Lånebeloppet fortsätter att öka. Framtida år är det alltså nödvändigt att sänka servicenivån och att skära ner på servicenätet och verksamheter.

Stadsstyrelsen behandlade delårsrapporten på sitt sammanträde 3.10 och förutsätter sträng ekonomiförvaltning resten av året. Dessutom förutsätter stadsstyrelsen att en översikt över anpassningsåtgärder presenteras skilt för varje sektor på sammanträdet 31.10.

Delårsrapporterna fogas efter fullmäktiges behandling till webbsidorna under rubriken Förvaltning och beslutsfattande> Ekonomi> Uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Uppdaterad 4.10.2016 | Skicka respons | Skriv ut