Olet tässä

Kaupunginhallitus käsittelee esitystä kaupunkistrategiaksi

29.9.2017

Kokkolan kaupungin strategia linjaa kaupungin toimintaa ja tavoitteita ja on kuvaus siitä, mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää uuden valtuuston toimikaudella. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 2.10. esitystä kaupunkistrategiaksi vuosille 2018 – 2021. Strategian hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Uuden kaupunkistrategian valmistelutyö käynnistyi vuoden 2017 alusta. Tausta-aineistona on käytetty strategiatyötä pohjustavia kartoituksia ja selvityksiä. Valtuutetut, kaupungin henkilöstö, kaupungin johtoryhmä sekä sidosryhmien edustajat ovat valmistelleet strategiaa kevään ja kesän aikana yhteensä seitsemässä työpajassa. Asukkaiden mielipiteitä selvitettiin kesän aikana teemakyselyillä, joihin saatiin yhteensä 959 vastausta.

Kaupunkilaisilla ja sidosryhmillä on ollut myös mahdollisuus ottaa kantaa ja kertoa omat näkemyksensä valmisteilla olevasta kaupunkistrategiasta valtakunnallisessa otakantaa.fi –palvelussa. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 91 vastaajaa.

Strategiaprosessissa yhteistyökumppanina toimi MDI Public Oy, joka vastasi työpajojen vetämisestä ja työpajatyöskentelyn yhteenvedoista. Strategia on kirjoitettu lopulliseen muotoonsa viranhaltijatyönä.

Strategiasta johdetaan keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen

Kaupunkistrategiasta johdetaan keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen. Strategian tavoitteita tukemaan ja sitä toteuttamaan laaditaan strategian kanssa linjassa olevia poikkihallinnollisia ja toimialakohtaisia kehittämisohjelmia. Näiden lisäksi toimialat laativat kehittämisohjelmien pohjalta omat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa.

Kaupunkistrategiassa on määritelty visio eli kuvaus siitä, mitä kaupunki haluaa olla tulevaisuudessa ja arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Kokkolan kaupungin strategia 2018 – 2021 muodostuu neljästä strategisesta päämäärästä:

 • Sopivasti lähellä! – Kaupunki palvelujen järjestäjänä
 • Houkuttava ja koukuttava kaupunki! – Elin-, veto- ja pitovoimainen kaupunki
 • Onnistumme yhdessä! – Kuntalaisaktiivisuus
 • Resurssiviisas kaupunki! – Moderni kuntaorganisaatio

Strategiassa on kuvattu jokaisen päämäärän sisältö ja asetettu kullekin tavoitteet ja toimenpiteet.

Kaupunkistrategian vaikutus- ja ohjausvoiman varmistamiseksi oleellista on tavoitteiden ja mittarien priorisointi. Valtuustokauden tavoitteet on tiivistetty oleellisiin kokonaistavoitteisiin ja niiden toteutumista voi seurata valtuustokauden aikana.

Kaupunkistrategian kokonaistavoitteet ovat:

 • Konsernivelan väheneminen 10 %
 • Vuosikate > poistot
 • Työllisyysaste > 75 %
 • Sidosryhmien arvio kaupungista yhteistyökumppanina >4 (asteikko 1-5)
 • Positiivinen väestönkasvu
 • Kokonaisveroasteen alentaminen
 • Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 10 %

Kaupunkistrategiassa esitetyistä valtuustokauden 2018 – 2021 tavoitteista ja toimenpiteistä johdetaan vuosittain kaupungin ja toimialojen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mittarit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Strategian toteutumista seurataan toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä. Kaupunginhallitus seuraa strategian toteutumista kahdesti vuodessa tilinpäätöksen ja talousarvion yhteydessä ja strategian toteutumisen seuranta esitetään kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Esitys kaupunkistrategiaksi Kokkolan kaupungin strategia 2018 – 2021 - Rohkeasti uudistuva Kokkola on luettavissa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta