Olet tässä

Kaupungintalon peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmis

28.2.2017

Kaupungintalon peruskorjauksen ensimmäinen vaihe, D-siipi on valmistunut. D-siiven peruskorjaus on toiminut pilottina, jonka aikana on selvitetty menetelmiä rakenteellisten ja talotekniikassa todettujen ongelmien korjaamiseksi. Samalla on toteutettu työympäristön muutos monitilatoimistoksi. D-siiven tilat otetaan käyttöön helmi-maaliskuun vaihteessa.

Terveelliset ja turvalliset työtilat ovat olleet lähtökohtana 1980-luvun alussa käyttöön otetun kaupungintalon peruskorjaukselle. Alun perin vuoden 2014 talousarviossa oli varattu määräraha vuosille 2014−2016 rakennuksen sisäilmaston laadun parantamiseksi rakenteita tiivistämällä, lvi-teknisiä järjestelmiä ja ikkunoiden vesitiiviyttä parantamalla. Varsinainen peruskorjaus ja toiminnalliset tilamuutokset oli tarkoitus toteuttaa näiden korjaustoimenpiteiden jälkeen.

D-siivessä tehtyjen tutkimusten ja purkutöiden edetessä korjausasteen todettiin tulevan ennakoitua korkeammaksi eli olevan käytännössä peruskorjaustasoa. Aluehallintovirasto määräsi huhtikuussa 2014 D-siiven käyttökieltoon uhkasakon uhalla toukokuun lopusta alkaen. Kaupunginhallitus päätti 5.5.2014, että kaupungintalon tilankäytön muutos-, kehittämis- ja tehostamistarpeet selvitetään ja toteutetaan sisäilmaston laadun parantamiseksi tehtävien korjausten yhteydessä. Peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu sekä sähkösuunnittelu on toteutettu kaupungin omana työnä.

Uusissa tiloissa toimitaan uudella tavalla

Samanaikaisesti tilojen suunnittelun ja peruskorjauksen kanssa on edennyt työympäristön kehittämishanke, johon henkilöstöä on osallistettu koko prosessin ajan. Tilankäytön muutos-, kehittämis- ja tehostamistarpeita on selvitelty toimialajohtajista ja muista virkamiehistä koostuvan ohjausryhmän johdolla hyödyntäen Ramboll Oy:n asiantuntemusta.

Henkilöstökyselyllä ja avainhenkilöhaastatteluilla käynnistyneen työn ensimmäisenä tuloksena saatiin joulukuussa 2014 aikaan työympäristön toiminnallinen malli, joka toimi lähtökohtana tilankäytön tehostamiselle ja tilamuutoksille. Työn edetessä sekä peruskorjausta että työympäristön kehittämistä pelisääntöineen on käyty läpi useissa henkilöstöinfoissa ja työpajoissa.

Uudenlaisissa tiloissa työskentelyn pelisääntöjä on täsmennetty maaliskuun 2016 alusta alkaen työryhmässä, johon kaupungintalolle sijoittuvat yksiköt valitsivat edustajansa. Koko henkilöstölle on tarjottu viime vuodesta lähtien muutosvalmennuskoulutusta.

Palveluiden keskittämisestä hyötyjä

Kaikki asiakaspalvelu-, näyttely- ja ulkopuolistenkin käytössä olevat kokoustilat sijoittuvat 1. kerrokseen, jonne kaupungintalolla asioivilla on pääsy kuten nytkin. Muut kaksi kerrosta on varattu henkilökunnan työskentelytiloiksi, joihin henkilökunnalla on pääsy kulkuavaimella. Uudenlaisella tilasuunnittelulla on pyritty erilaisiin työtä tukeviin tilaratkaisuihin. Työtiloissa on kullekin työntekijälle oma työskentelypaikka, neuvottelutiloja, vapaamuotoisempien palaverien pitopaikkoja sekä erityistä keskittymistä vaativien työvaiheiden tiloja.

Tilojen kalustamista on ohjannut työympäristön muutos monitilatoimistoksi erilaisine työtilatarpeineen ja sisäilmaston laadun takaaminen. Kaikki uusiin tiloihin sijoitettavat koneet ja laitteet puhdistetaan perusteellisesti ennen siirtoa.

Suunnitelmien mukaan kaupungintalon peruskorjaus jatkuu siten, että työt käynnistyvät B-siivessä kuluvan vuoden aikana valmistuen vuoden 2018 aikana. Sen jälkeen edetään A-siipeen ja C-osaan eli 1. kerroksen kokoustiloihin. Tavoitteena on, että töiden aikana selvitään mahdollisimman vähillä muutoilla ja siten, ettei kenenkään kaupungintalolla nyt toimivan yksikön tarvitse muuttaa väistötiloihin.

Kaupungintalolle peruskorjauksen myötä pysyvästi työtiloja tulee noin 250 työntekijälle sekä useille määräaikaisesti tai ajoittain talossa käyville kaupungin työntekijöille. Tämä on 50 työntekijää enemmän kuin aikaisemmin.

Niin asiakaspalvelua kuin ajankäyttöäkin haastavasta yksiköiden hajasijoituksesta sekä vuokratiloista voidaan samalla luopua. Kun palveluita voidaan keskittää mahdollisimman paljon yhteen pisteeseen, asiakkaan asiointi sujuvoituu ja nopeutuu. Palveluiden tuottaminen myös tehostuu, kun palveluita tuottavat yksiköt sijaitsevat samassa rakennuksessa. 

Sivun alkuun

Päivitetty 28.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta