Olet tässä

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2018 talousarvioksi

13.10.2017

Kaupungin tavoitteena on yksiselitteinen päämäärä: tasapainottaa talous, alentaa veroastetta ja keventää lainamäärää. Vuoden 2018 talousarvioesitys on tehty olosuhteissa, joissa tulot eivät kasva. Tämän vuoksi talousarvio sisältää kulujen karsintaa. Säästötavoitteista huolimatta ensi vuonna saavutetaan esityksen mukaan vain niukasti ylijäämäinen tulos.

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy suuria rakenteellisia muutoksia. Konsernihallinnon tehostamista jatketaan. Konserniohjausta tiivistetään ja kehitetään. Koulujen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistuksen toteutusta jatketaan. Kaupunkirakennelautakunnan alaisten toimintojen organisaatiouudistus tuodaan päätöksentekoon vuoden 2017 lopulla.

Valtion leikkaukset jatkuvat – verotulot ja valtionosuudet alenevat

Verot ja valtionosuudet pysyvät Kokkolassa enintään tämän vuoden tasolla huolimatta talouden kasvusta, työllisyyden parantumisesta ja elinkeinoelämän tilanteen kohentumisesta.

Kokkolan varhaiskasvatuksen tulot pienenevät arvion mukaan 600 000 eurolla ensi vuonna. Valtion budjetissa tätä menetystä korvataan kunnille mm. kiinteistöverojen korottamisella (korotukselle on ala- ja ylärajat). Kokkola ei hyödy tästä kompensaatiosta euroakaan. Tulojen menetys on Kokkolassa korvattava kulujen karsimisella.

Veroja ei koroteta – tavoitteena veroasteen keventäminen valtuustokaudella

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät esityksen mukaan Kokkolassa ennallaan, vaikka valtion budjettiesityksessä on edellytetty, että kunnat vahvistavat talouttaan korottamalla kiinteistöveroja yhteensä 75 milj. eurolla vuonna 2018 ja vaikka nykyinen kulurakenne ja -taso Kokkolassa edellyttäisivät verotulojen kasvua.

Investointien priorisointi, toteutustavat, aikataulut ja rahoitus avaintekijöitä

Kaupunginjohtajan esityksessä investointitaso on hieman vuotta 2017 alhaisempi. Investointeja on karsittu ja priorisoitu aiempaa enemmän ja tiukemmilla kriteereillä.

Rakennusinvestointien rahoitusmallit selvitetään tapauskohtaisesti. Valtuusto on talousarvion raamipäätöksessä kesäkuussa 2016 päättänyt, että uudisrakentamista ei rahoiteta lisälainan otolla vuosina 2017–19.

Suurimmat kohteet ovat Chydeniuksen koulun ja pelastuslaitoksen rakentamishankkeet. Ne toteutetaan leasing -rahoituksella. Hankkeiden kustannusarviot tarkentuvat urakkatarjousten ja suunnitelmien edetessä.

Koulujen ja päiväkotien palveluverkon jatkosuunnitteluun varataan vuosille 2018–20 kullekin
700 000 euroa.

Tieväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon varataan 3,5 milj. euroa.

Terveydenhuollon palveluverkon osalta tärkein hanke on Kälviän virastotalon muutostyöt Soiten tarpeisiin.

Kaupungintalon peruskorjaus jatkuu B- ja A -siipien sekä pohjakerroksen osalta vielä vuosina 2018 – 2020.

Tieväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon varataan 3 500 000 euroa.

Korjausinvestointien määrärahat on säilytetty talousarvioon kaupunkirakennelautakunnan esittämällä tasolla.

Budjettiehdotus sisältää karsintaa kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluiden menoihin noin 5 prosentin verran aiempaan nähden. Suurimmat muutokset kohdistuvat taidelaitosten avustuksiin.

Verotulot

Talousarvio perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin vuonna 2018. Suunnitelmavuosien 2019–20 osalta tavoitteena on kokonaisveroasteen lasku, joka toteutettaisiin ensisijassa tuloveroprosenttia laskemalla.

Tuloveron alenemista ei ole vielä kirjattu suunnitelmavuosien lukuihin, koska sote- ja maakuntauudistusten lainsäädännön valmistelu on kesken. Näillä on keskeinen merkitys kunnalle jääviin tehtäviin ja uudistuksen yhteydessä tapahtuviin tulosiirtoihin (mm. veroleikkuri) kunnilta valtiolle.

Kiinteistöverot pidetään myös ennallaan, vaikka valtion budjetissa kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja nostetaan. Tämän seurauksena yli 150 kuntaa joutuu korottamaan kiinteistöverojaan.

Jopa kuntien varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen menetyksiä on päätetty valtion budjetissa osittain kompensoida kunnille kiinteistöveroja korottamalla. Tämä kompensaatio ei lisää Kokkolan tuloja senttiäkään, vaikka asiakasmaksuja menetetään vähintään 600 000 euroa vuonna 2018. Tämä kompensaatiomenettely kohtelee kuntia eriarvoisesti.

Talousarvion jatkokäsittely

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esitystä ensi vuoden talousarvioksi, ja tekee siihen mahdollisia muutoksia. Kaupunginhallituksen oma esitys talousarvioksi on tarkoitus julkistaa lokakuun lopulla.

Tämän jälkeen kaupunginhallitus määrittelee kokouksessaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit.

Kaupunginvaltuuston on määrä päättää sekä talousarviosta että veroprosenteista kokouksessaan 13. marraskuuta.

Talousarvio ja veroprosentit käsitellään tänä vuonna ensimmäistä kertaa samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Aiemmin talousarviosta on päätetty vasta joulukuussa. Asioiden käsittely samassa kokouksessa selventää asioiden suunnittelua ja vaikutusten arviointia.

Päivitetty 13.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta