Olet tässä

Tiedot sidonnaisuuksista verkkopohjaisessa sidonnaisuusrekisterissä

24.10.2017

Kuntalain mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on 1.6.2017 alkavasta valtuustokaudesta lähtien tehtävä ilmoitus luottamus- ja virkatehtävien kannalta merkittävistä sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta ja se saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kaupunki ylläpitää sidonnaisuuksiin liittyvää tietoa sidonnaisuusrekisteri.fi –verkkopalvelussa. Palvelu on linkitetty kaupungin verkkosivuille muun muassa kohtaan Hallinto> Päätöksenteko.

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, kaupunkirakenne- ja rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseniä ja varajäseniä. Muista lautakunnista ja niiden jaostoista ilmoitusvelvollisia ovat puheenjohtajistot. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös keskusvaali- ja tarkastuslautakunnan sekä valtuuston puheenjohtajistoa. Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien, mukaan lukien mahdollisten jaostojen, esittelijät.

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä ilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain tehtäviä, omistuksia tai jäsenyyksiä, joita asianomaisella luottamushenkilöllä tai viranhaltijalla itsellään on. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, lisäksi henkilöllä itsellään on velvollisuus ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot sidonnaisuuksissa.

Sidonaisuustietojen ylläpitoon on Kokkolan kaupungilla otettu käyttöön vahvaa tunnistautumista käyttävä sidonnaisuusrekisteri.fi –verkkopalvelu, jonne pääsee kaupungin verkkosivujen kautta. Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tietojen viemistä rekisteriin, ettei rekisteriin ja tietoverkkoon päädy ylimääräistä tai turhaa tietoa. Tarkastuslautakunta myös valvoo, että ilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja. Ilmoitukset, joihin sisältyy salassa pidettävää tietoa, käsitellään valtuuston suljetussa kokouksessa. Kun luottamustoimi tai tehtävä on päättynyt, kyseisen henkilön tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.

Edelleenkin esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyssä ja esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä esteellisyysarvioinnissa. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti. Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää selvitys vaalikelpoisuuden arvioinnin edellyttävistä tiedoista. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla sivutoimistaan.

Sivun alkuun

Päivitetty 24.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta