Olet tässä

Toimialojen rakennemuutosesitykset toukokuun valtuustoon

28.3.2017

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.3. vuoden 2017 taloustilannetta ja sopeuttamistarvetta. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi toimialojen tekemät rakennemuutosesitykset sillä muutoksella, että perusopetuksen tuntikehykseen ei kosketa. Edelleen valtuuston hyväksyttäväksi esitetään 865 000 euron karsintoja investointibudjettiin sekä tulostavoitteen heikennystä 800 000 eurolla. Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen. Kaupunginvaltuuston on määrä käsitellä budjettimuutoksia toukokuussa.

Kaupunginhallitus käsitteli 20.2. ennakkotietoja viime vuoden tilinpäätöksestä. Kaupungin vuoden 2017 talousarviosta merkittävästi poikkeavasta alijäämäisestä tulosennusteesta johtuen kaupunginhallitus päätti, että kaikki toimialat lukuun ottamatta pelastus- ja ympäristöterveyslautakuntaa toimittavat kaupunginhallituksen käsittelyyn 8.3. mennessä listan toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista, joilla tämän vuoden alijäämäriski katetaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi toimialojen karsintatavoitteeksi vuoden 2017 talousarvion käyttömenoista 2 prosenttia.

Alkuperäisessä tulostavoitteessa pysyminen edellyttää tänä vuonna 8 750 000 euron karsintoja. Kokonaistavoite kaupungin omille vastuualueille on 3,5 miljoona euroa, Soitelle 4,8 miljoonaa euroa ja Kokkolan Vedelle 450 000 euroa.

Kaupungin alkuperäisen talousarvion tavoitteena on edelleenkin vähintäänkin nollatulos. Toimialojen rakennemuutosesityksissä on esitetty toimenpiteet budjetin ylittymisen kattamiseksi. Lisäksi esityksillä tuetaan edessä olevia välttämättömiä kulurakenteen muutoksia, joilla kaupungin talous tasapainotetaan tulevina vuosina.

Tehdyillä esityksillä saavutettaisiin kokonaisuudessaan 7 970 136 euron muutokset talousarvion 2017 toimintakulujen ja –tulojen määrärahoihin. Esitysten täysmääräinen toteutuminen ajoittuu tämän vuoden lisäksi tuleville vuosille. Toimialojen esityksillä saavutettaisiin noin 2,72 miljoonan euron tulosvaikutus. Asetetusta tavoitteesta jäädään vajaat 800 000 euroa.

Tukipalveluiden ja sisäisten erien kustannusten muutokset ovat aktiivisessa valmistelussa muun muassa puhtaus- ja ruokapalveluissa, it-palveluissa, talous- ja palkkahallinnossa sekä kiinteistöjen hoidossa. Varhaiskasvatuspalveluissa, perusopetuksessa, lukioissa ja liikuntapalveluissa sisäisiä eriä esitetään karsittavan yhteensä vajaat 462 000 euroa.

Käytännössä sisäisten erien karsiminen voidaan toteuttaa muun muassa vähentämällä tiloja, siivousta, ruokapalveluita, kiinteistön hoitotasoa tai sitten luopumalla tiloista tai palveluista kokonaan. Kukin toimiala neuvottelee sisäisen palvelun tuottajan kanssa muutoksen toteuttamisesta.

Ulkopuolisten palveluiden ostoja esitetään yhtälailla vähennettäväksi.

Esitetyt henkilöstömenojen karsinnat kohdistuisivat muun muassa virkojen täyttöön, määräaikaisen henkilöstön määrään ja sijaisuuksiin. Henkilöstömenojen karsinnassa esitetään myös vapaaehtoisia palkattomia vapaita.

Toimialojen esitykset pitävät myös sisällään muutoksia ulkopuolisille toimijoille myönnettäviin avustuksiin, tilojen, liikuntapaikkojen ja puistojen kunnossapitoon sekä käyttömaksujen tarkistuksia. 

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan lautakunnat voivat itse kohdentaa rakennemuutoslistan mukaiset säästösummat tarkemmin.

Investointibudjettiin esitetään 865 000 euron karsintoja. Ne kohdistuisivat muun muassa liikenneväyliin, Potin laituriin, puistoihin ja hyvinvointipalvelukeskukseen eli Mariankadun pääterveysaseman peruskorjaukseen. Karsinnoilla on välitöntä vaikutusta kaupungin lainatarpeeseen, maksuvalmiuteen ja työpanoksiin. Investointien karsinta myös hillitsee käyttömenojen kasvua jatkossa.

Päivitetty 28.3.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta