Olet tässä

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutoksia esitetään valtuuston hyväksyttäväksi

24.2.2017

Kaupunginhallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan 23.2.2017 esittää valtuustolle varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutoksien hyväksymistä laaditun selvityksen mukaisesti sillä muutoksella, että Ullavan koulujen kohdalla suunnitellut palveluverkkomuutokset otetaan uudelleen käsittelyyn vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Alaviirteen koulun suunniteltu palveluverkkomuutos tulee voimaan vuoden 2017 sijasta 1.8.2018. Päätös syntyi kolmen äänestyksen jälkeen.

Kaupunki käynnisti varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tarkastelun vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä vs. kaupunginjohtajan päätöksellä 6.10.2016. Perusteluna uudelleenarvioinnille on kaupungin haastava taloustilanne, varhaiskasvatuksen ja opetuksen lisääntyvä palvelutarve Kokkolassa sekä sote-uudistus.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitys laadittiin viranhaltijoista koostuvassa työryhmässä. Raportissa ehdotetaan mm. seuraavia rakenteellisia muutoksia:

  • Kokkolan suomenkielisen lukion toiminta keskitetään 1.8.2018 alkaen nykyisestä kahdesta toimipisteestä Torikatu 41:n koulurakennukseen, jossa toimii tällä hetkellä KYL:n lukiotoimipiste. Sen seurauksena Länsipuiston koulun (7-9 luokat) oppilaat sijoitetaan muihin kaupunkikeskustan kouluihin, niin että pitkällä tähtäimellä voidaan luoda 1-9 luokan yhtenäisen perusopetuksen kouluja.
  • Ylläpidettävien 1-6 vuosiluokkien koulujen vähimmäisoppilasmääräraja nostetaan nykyisestä 32 oppilaasta 48 oppilaaseen, joka merkitsee käytännössä 2-opettajaisten koulujen lakkauttamista 1.8.2017 alkaen vaiheittain.
  • Chydeniuksen uuden koulun valmistuttua 2019 Rödsön ja Vittsarin koulut yhdistetään siihen.
  • Kyrkbackenin koulu yhdistetään Villan kouluun 2019 lisätilojen rakentamisen valmistuttua.
  • Halkokarin, Hakalahden ja Jokilaakson koulujen rakennus- ja peruskorjaushankkeista laaditaan esiselvitys vuonna 2018. Tavoitteena on muodostaa 2020-luvun alkupuolella Jokilaakson ja Hakalahden kouluista yhtenäinen peruskoulu (esiopetus ja vuosiluokat 1-9) ja Halkokarin koulusta myös yhtenäinen peruskoulu (esiopetus ja vuosiluokat 1-9).
  • Ykspihlajan koulun toiminta jatkuu toistaiseksi väistötiloissa Vingenkadun kiinteistössä.
  • Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena pienten yksiköiden yhdistäminen suuremmiksi kaupunkikeskustan alueella.

Kaupunginhallituksen lähetekeskustelussa 19.12.2016 tekemän päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkoista laaditusta selvityksestä suoritettiin kuulemis- ja lausunnonantamiskierros 9.−27.1.2017. Selvitys oli kommentoitavana myös valtakunnallisessa Otakantaa.fi –palvelussa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kuulemis- ja lausuntokierroksen aikana saadut lausunnot ja kannanotot sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan jaostojen ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sekä liikuntalautakunnan lausunnot.

Selvitys yleissuunnitelmatasoisena asiakirjajana viedään 13.3. käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon, jolla on toimivalta kouluverkon muutoksiin liittyvissä asioissa.

Selvityksen pohjalta mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet käynnistetään opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksillä. Lopullinen päätös tehdään kaupunginvaltuustossa, mikäli päätöksenteossa tulee kyseeseen koulun lakkauttaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen osalta palveluverkon päätökset tekee opetus- ja kasvatuslautakunta.

Päivitetty 24.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta