Olet tässä

Ykspihlajan koulun koulurakennusta ei peruskorjata koulukäyttöön

22.8.2017

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.8. Yksipihlajan kouluhankkeen suunnittelutoimikunnan laatimaa selvitystä Ykspihlajan koulurakennuksen uudelleen käyttöönoton edellytyksistä. Suunnittelutoimikunnan mukaan koulurakennuksen uudelleen käyttöönotto ei ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallitus päätti, ettei Ykspihlajan koulun koulurakennusta peruskorjata koulukäyttöön. Rakennuksen jatkokäyttöä muihin käyttötarkoituksiin selvitellään. Kaupunginjohtajan tekemän lisäesityksen mukaan suunnitelutoimikunta jatkaa työtään ja Ykspihlajan koulun jatkon osalta järjestetään erillinen lähetekeskustelu valtuuston päätöksen pohjalta. Esitys hyväksyttiin äänin 7–5.

Suunnittelutoimikunta tutki rakennusteknisiä edellytyksiä, kustannustekijöitä, peruskorjauksen lupakysymyksiä ja perusopetuksen palvelunäkökulmaa selvitellessään edellytyksiä koulurakennuksen uudelleen käyttöönotolle. Toimikunta kävi kevään aikana läpi vuonna 2015 tehdyn Yksipihlajan koulun esiselvityksen liitteineen sekä pyysi lausunnot ympäristöterveydenhuollolta, kaavoituspalveluilta ja rakennusvalvonnalta. Lisäksi yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen kanssa tilattiin materiaali- ja ilmanäytteiden mikrobianalyysi IdeaStructura Oy:ltä.

Koulun toimintaa nykypaikalle ei puollettaisi

Lausuntojen mukaan rakennukseen sijoittuva opetus- ja päiväkotitoiminta vaativat rakennuslupakäsittelyn ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen vuoksi. Ilmanvaihtojärjestelmä olisi IdeaStructuran selvityksen mukaan uusittava mitä tahansa rakennuksen käyttötarkoitusta varten. Rakennusluvan myöntämisen pohjana tulee olla asemakaava tai vähintään suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa. Lausuntojen perusteella on mahdollista, että kaavoituksessa tulee ongelmia asemakaavan valmistelussa, koska viranomaiset eivät puoltaisi koulun toimintaa nykyisellä paikalla. Asemakaavan hyväksyminen tontille, johon sijoittuisi esimerkiksi läheisen sataman tai suurteollisuusalueen toimintoihin liittyvää elinkeinotoimintaa, voisi olla mahdollista.

Ykspihlajan koulun vuonna 2015 valmistuneessa esiselvityksessä työryhmä päätyi siihen, ettei nykyisen koulurakennuksen peruskorjaus ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti paras ratkaisu. Koulurakennus sijaitsee oppilaaksiottoalueen rajalla eikä asutusta rakenneta enää lisää sataman tai teollisuusalueen suuntaan. Työryhmä esitti ensisijaisesti uuden koulun ja päiväkodin rakentamista Lahdenperän alueelle. Esitystä puolsivat oppilaiden turvallisuus suhteessa teollisuuteen ja kasvavaan rataliikenteeseen sekä Tukesin lausunto, mutta myös Lahdenperän luonnonympäristön monimuotoisuus opetuksen kannalta.

Rakennuksen käyttöönotto kouluksi ei tarkoituksenmukaista

Suunnittelutoimikunnan nyt tehdyn selvityksen mukaan koulurakennuksen peruskorjaus, joka täyttäisi opetuksen ja oppimisympäristön edellyttämät toiminnalliset tavoitteet sekä poistaisi sisäilmariskit luotettavasti, tulisi sekä kokonais- että oppilaskohtasilta kustannuksiltaan liian kalliiksi. Täten sen suunnitteluun ja toteutukseen ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen yhteisenä tavoitteena on toiminnallisesti nykyistä tehokkaammat ja toimivammat palvelukokonaisuudet. Tätä tavoitetta ei nykyisellä tontilla voitaisi toteuttaa, sillä se ei ole riittävän suuri sekä koululle että päiväkodille. Lisäksi nykyisen koulurakennuksen tilat eivät riittäisi peruskorjauksenkaan jälkeen nykyiselle oppilasmäärälle, koska nykynormien mukaiset henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat rakennuksesta samoin oppilaiden saniteetti- ja pukeutumistilat vaatisivat lisäneliöitä eikä rakennuksessa ole ruokasalia.

Suunnittelutoimikunta ei myöskään näe tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että vanha koulurakennus korjattaisiin vain kevyesti nykyistä rakennusta laajentamatta ja jättämällä ilmastointi vain koneellisen poiston varaan. Tällaisessa ratkaisussa käyttöönotettavat tilat eivät vastaisi oppimisympäristön suhteen nykypäivää saatikka tulevaisuutta. Lisäksi sisäilmariskit jatkuisivat korjauksista huolimatta. 

Sivun alkuun

Päivitetty 22.8.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta