Olet tässä

Kokkolan kaupungin yrittäjäkysely strategiatyön taustalle – osaavan työvoiman saatavuus yksi merkittävimmistä tekijöistä kasvulle ja kehittymiselle

28.3.2017

Kokkolan kaupunki laati kokkolalaisille yrityksille kyselyn, jossa yritykset pääsivät arvioimaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Kysely lähetettiin sähköisesti yli 1700 yritykselle. Yritysten yhteystietojen lähteenä käytettiin KOSEKin yritysrekisteriä.

Vastauksia saatiin yhteensä noin 250 kpl. Eniten vastauksia (68 %) kertyi pienistä yrityksistä, joissa henkilöstön koko on 1-5 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin yrityksiltä, jotka vastaajat ilmoittivat toimineensa jo yli kymmenen vuotta (61 % vastaajista). 

Yksi merkittävimmistä kunnan elinkeinopoliittisista tehtävistä vastaajien mielestä on hyvistä liikenneyhteyksistä huolehtiminen. Avoimissa vastauksissa todettiin, että yrityksen fyysinen sijainti ei aina ole ratkaisevin tekijä yrityksen menestymisen kannalta, jos yritystoiminnalle välttämätön ja toimiva logistiikka löytyy alueelta. 

Kunnan elinkeinopolitiikkaa koskevassa kysymyksessä päätöksenteon läpinäkyvyys ja sujuvuus keräsivät jonkin verran eriäviä mielipiteitä. Erityisesti toivottiin sujuvuutta eri lupakäsittelyprosesseihin ja vastaajat kokivatkin, että lupamenettely ja -käsittelyprosessi on tällä hetkellä usein hidasta ja vastaavien henkilöiden tavoittaminen on haastavaa.

Kaupungin tarjoamat yrityspalvelut koettiin riittäviksi ja monipuolisiksi, mutta toisaalta yrityspalveluiden edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen nähtiin kehittävän kuntaa entistä paremmaksi paikaksi yrittäjälle. Erityisesti toivottiin, että yrityspalveluissa huomioitaisiin entistä paremmin pienet yritykset.

Tarkasteltaessa kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä, esille nousi erityisesti kaupungin hankintapolitiikka. Kyselyn avoimissa vastauksissa toivottiin, että jatkossa kaupunki ja maakunta hyödyntäisivät aiempaa aktiivisemmin uuden hankintalain tarjoamia mahdollisuuksia hankkia palveluita paikallisilta yrityksiltä esimerkiksi innovaatiokumppanuuksien kautta.

Vastaajien mielestä osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä tekijä yritysten kasvulle ja kehittymiselle. Osaavan työvoiman saannin varmistaminen, koulutusmahdollisuuksien järjestäminen paikkakunnalla ja asiantuntijaperheiden houkutteleminen alueelle nähtiin avaintekijöinä.

Useassa vastauksessa osaavan työvoiman saatavuuteen yhdistettiin myös kireän verotuksen aiheuttamat haasteet. Vastaajat kokivat, että kunnallisveron taso on merkittävä vetovoimatekijä myös yritysten kannalta ja siksi verotuksen on pysyttävä kilpailukykyisenä muihin kaupunkeihin verrattuna. Jotta osaavan työvoiman saatavuus voidaan varmistaa, yrittäjät toivoivat kaupungin panostavan vetovoimaisuuden kehittämiseen sekä hyvänä asuinympäristönä että kiinnostavana matkailukohteena.

Päivitetty 28.3.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta