Du är här

Karleby stads understöd 2017

25.1.2017

Understöd för föreningars och sammanslutningars verksamhet 2017 kan nu sökas. Genom understöden stödjer staden medborgarverksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. Understöd beviljas av Karleby stadsstyrelse, kultur- och ungdomsnämnden samt idrottsnämnden inom ramen för anslag som årligen finns till förfogande.

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden beviljar understöd både för kulturverksamhet och för ungdomsverksamhet.

Nämnden beviljar projektunderstöd för kulturverksamhet till organisationer, grupper och enskilda personer samt hyresunderstöd till kulturföreningar, enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper. Vid fördelningen av understöden prioriteras i år kulturprojekt som anknyter till firandet av Finlands 100-åriga självständighet.

För ungdomsverksamhet beviljas både särskilt understöd och projektunderstöd. Ansökningar som riktas till kultur- och ungdomsnämnden om understöd för ungdomsverksamhet kan lämnas in när som helst under 2017 till stadshusets registratur. Ansökningarna behandlas i den ordning de in-kommit.

Ansökan om understöd för kulturverksamhet lämnas in elektroniskt via stadens e-tjänster www.ekokkola.fi. Ansökan bör lämnas in i god tid för behandling före projektets genomförande, dock senast före utgången av november 2017.

Idrottsnämnden

Nämnden beviljar idrottsföreningar understöd för ledningsverksamhet bland ungdomar under 18 år och understöd för kartor. Dessa ska sökas senast den 15 december.

Idrottsföreningar och föreningar som anordnar motionsaktiviteter beviljas även utbildnings- och projektunderstöd. Dessa kan sökas när som helst under 2017.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen beviljar projektunderstöd i form av engångsunderstöd för genomförande av ett evenemang eller ett projekt eller för något annat preciserat ändamål. Den sökande ska vara en allmännyttig förening eller sammanslutning vars verksamhet riktar sig mot Karleby eller dess invånare.

Stadsstyrelsens understöd kan sökas av organisationer vilkas verksamhet faller utanför kultur- och ungdomsnämndens och idrottsnämndens understöd. Understödet måste användas år 2017.

Till stadsstyrelsen riktade ansökningar ska lämnas in till stadshusets registratur senast torsdagen den 30 mars 2017 före kl. 15.00. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Ansökan ska göras skriftligt med en för ändamålet avsedd blankett. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar om hur understöd ansöks finns på stadens webbsidor. Information om ansökning samt ansöknings-blanketter fås också från stadshusets kundbetjäning, från kommundelskontoren samt från kundbetjäningen för det aktuella verksamhetsområdet.

Upp

Uppdaterad 26.1.2017 | Skicka respons | Skriv ut