Du är här

Personalrapport 2016 har publicerats

30.3.2017

Antalet anställda hos Karleby stad uppgick till 3 904 i slutet av 2016. Antalet anställda har minskat med 2,3 procent från året innan. Antalet ordinarie anställda uppgick till 3 013, vilket är 0,3 procent mindre än 2015. Antalet anställda för viss tid uppgick till 891, vilket är 8,4 procent mindre än 2015. Stadsstyrelsen behandlade personalrapporten 29.3 och beslutade föreslå att fullmäktige godkänner den.

I likhet med tidigare år var ca 40 procent (1 545) av alla anställningsförhållanden anknutna till social- och hälsoväsendet och ca 36 procent (1 393) till bildningsväsendet. Den följande sektorn i ordningen vad gäller antalet anställda var tekniska väsendet med ca 15 procent (568) av alla anställda. De vanligaste yrkesbeteckningarna var närvårdare, barnskötare, sjukskötare och klasslärare. Totalt sett användes det 464 olika yrkesbeteckningar.

Löneutgifterna uppgick till 165,5 miljoner euro 2016, vilket är 1,7 procent mer än 2015. Löneutgifterna inkluderade löner och lönebikostnader. Att personalutgifterna har ökat från året innan beror på avtalsändringar som trädde delvis i kraft 1.2.2016. År 2016 beviljades färre frivilliga oavlönade ledigheter än året innan, d.v.s. totalt 3 989 dagar. De direkta inbesparingarna av personalutgifterna uppgick till ca 0,4 miljoner euro. Året innan var motsvarande siffra ca 0,5 miljoner euro.

Personalen är kvinnodominerad. Av de ordinarie anställda var 81,3 procent kvinnor. Andelen män och kvinnor hade hållits nästan oförändrad i jämförelse med åren innan. Social- och hälsovårdssektorn var uppenbart den mest kvinnodominerade sektorn och kvinnornas andel av de ordinarie anställda uppgick där till 94 procent. Det regionala räddningsverket var den mest mansdominerade sektorn och männens andel där uppgick till 91 procent.

Personalens genomsnittliga ålder 2016 var 47 år. Föregående år uppgick personalens genomsnittliga ålder till 47,9 år. Den genomsnittliga åldern för män var 47,8 år. Den genomsnittliga åldern för kvinnor var 45,5 år. Genomsnittsåldern för både män och kvinnor har sjunkit något jämfört med föregående år. Personalens genomsnittsålder är dock i sin helhet något högre än inom kommunsektorn i allmänhet. År 2015 uppgick genomsnittsåldern för de kommunalt anställda till 45,8 år.

Den största åldersgruppen bland den ordinarie personalen bestod av personer i åldern 40−49 och 50−59. Av de ordinarie anställda var 39,3 procent över 50 år medan deras andel var 42,4 procent 2015.

Antalet sjukfrånvarodagar ökade ytterligare. Antalet sjukfrånvarodagar bland personalen var 65 875 kalenderdagar, d.v.s. 1,9 procent mer än 2015. Inom hela organisationen uppgick antalet sjukfrånvarodagar per person till 16,8 kalenderdagar medan år 2015 var motsvarande siffra per person 16,2 kalenderdagar. De viktigaste orsakerna till sjukfrånvaro var i likhet med tidigare år sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt i luftvägarna.

Vid staden gick 113 personer i pension under 2016 vilket är 33 procent (28 personer) mera än året innan. Enligt en prognos kommer pensionsavgången att vara sammanlagt 232 personer under åren 2017−2019.

Under 2016 har stadsorganisationen vidtagit förberedelser inför många förändringar. För staden utvecklades en modell för förändringsledning i slutet av 2015. Modellen togs i bruk under 2016 genom att ge utbildning till chefer. Förändringsutbildningar för personalen inleddes och fortsätter under innevarande år. I fjol satsade man på att göra ledningen och chefsarbetet mera enhetligt inom hela organisationen, vilket också omfattade bl.a. precisering av ledarskapsprinciperna och pilotförsök med chefsutbildningen.

Personalrapporten publiceras efter stadsfullmäktiges behandling på stadens webbsidor under rubriken Förvaltning och beslutsfattande> Stadsorganisationen> Personal> Personalrapport.

Uppdaterad 30.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut