Du är här

Dagvattenavgift införs i början av nästa år

11.10.2017

Stadsstyrelsen fattade 9.10.2017 beslut om införandet av dagvattenavgift. Med dagvatten avses regn- och smältvatten som avleds från bebyggda områden. Avgiftsbeloppet är beroende av hur stor fastigheten är och vad den används till. Intäkterna från avgiften ska täcka de utgifter som driften av dagvattensystemet medför staden från och med 1.1.2018. Årliga nya investeringar i dagvattensystemet betalas med skattemedel.

På grund av ändringar i markanvändnings- och bygglagen beslutade stadsfullmäktige 3.4.2017 att helhetsansvaret för avloppshanteringen av dagvatten övergår från Karleby Vatten till stadens tekniska servicecenter vid ingången av 2018. Utgifterna för dagvattensystemet ska i fortsättningen täckas antingen med skattemedel eller med intäkter från en dagvattenavgift, eftersom de enligt lag inte längre kan täckas med intäkter från avloppsvattenavgiften.

Dagvattenavgiften tas ut för alla bebyggda fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem. Ett dagvattensystem är en helhet av områden och konstruktioner som är avsedda för dagvattenhantering. Med verkningsområde ovan avses ett område inom vilket fastigheterna betjänas av kommunens dagvattensystem. Verkningsområdet i Karleby omfattar de detaljplanerade områdena i Stamkarleby, Kelviå, Lochteå och Ullava samt deras randområden som har nytta av dagvattensystemet. Inom verkningsområdet finns ca 9 000 fastigheter.

Dagvattenavgiften är högst för de fastigheter som belastar systemet mest. Beloppet beräknas utifrån arealen av och användningsändamålet för fastigheten enligt klassificeringen nedan.

Klass 1: Enfamiljshus, parhus och fritidshus

  • Avgiften är 25 €/år.

Klass 2: Parhus, radhus och flervåningshus i bolagsform

Avgiftens storlek bestäms enligt tomtens areal:

  • 2 a: areal < 1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
  • 2 b: areal 1000–5000 m², dagvattenavgift 200 €/år
  • 2 c: areal 5000–10000 m², dagvattenavgift 500 €/år
  • 2 d: areal > 10000 m², dagvattenavgift 750 €/år

Klass 3: Affärs-, service- och industrifastigheter

Avgiftens storlek bestäms enligt tomtens areal:

  • 3 a: areal < 1000 m², dagvattenavgift 100 €/år
  • 3 b: areal 1000–5000 m², dagvattenavgift 250 €/år
  • 3 c: areal 5000–10000 m², dagvattenavgift 625 €/år
  • 3 d: areal > 10000 m², dagvattenavgift 875 €/år

Fastigheter som har över fem kubikmeters system för dagvattenfördröjning kan anhålla om nedsatt avgift. Den nedsatta avgiften ska motsvara minst tio procent av beloppet som gäller för avgiftsklassen i fråga.

Upp

Uppdaterad 11.10.2017 | Skicka respons | Skriv ut