Du är här

Karleby ansöker om status för en nationalstadspark

15.3.2017

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 13.3.2017 att ansökan om inrättande av en nationalstadspark i Karleby lämnas in och att framställan görs om att projektet för en
nationalstadspark i Karleby ska ingå i programmet Finland 100.

I Finland finns i dag åtta nationalstadsparker. Nationalstadsparkerna bildar ett nätverk där varje enskild park kompletterar den rika helheten av kultur- och naturmiljöer och rekreationsområden i vårt land. Sammanlagt är det tänkt att det ska finnas 10-12 nationalstadsparker.

Förstudien visar att det inte finns något tekniskt eller innehållsligt hinder för inrättande av en nationalstadspark i Karleby.

Nationalstadsparken i Karleby skulle vara den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland. Nyckelelementen i för en nationalstadspark i Karleby är de havsnära influenserna, landhöjningen och de historiska elementen som anknyter till näringslivet och bosättningen samt de olika och välbevarade skikten i stadsstrukturen. En viktig aspekt för nationalstadsparken är också de varierande och omfattande naturområdena och de mångsidiga rekreationsanläggningarna.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att ansökan om inrättande av en nationalstadspark i Karleby ska lämnas in.

Under fullmäktiges diskussion om ärendet frågade man de beredande tjänstemännen och miljöministeriets representant Jukka-Pekka Flander om nationalstadsparken begränsar användningen av området i framtiden och om den exempelvis inverkar på hamnens farledsplaner. Svaret på frågorna var att parkstatusen inte begränsar användningen. Planerna baserar sig på gällande planbeteckningar. Beslutet om en nationalstadspark medför inga nya bestämmelser och inga begränsningar.

Fullmäktigeledamöterna tackade för den nära 200 sidor långa förstudierapporten för dess omfattande informationsinnehåll.

Beslut om huruvida det föreslagna området kan få status som nationalstadspark fattas av Miljöministeriet som förutspås avgöra frågan antingen i år eller nästa år.

Upp

Uppdaterad 15.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut