Du är här

Det föreslås att ansökan om en nationalstadspark i Karleby lämnas in

10.1.2017

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 9.1.2017 godkänna förstudien om en nationalstadspark i Karleby. Stadsstyrelsen beslutade vidare att den föreslår fullmäktige att ansökan om en nationalstadspark lämnas in och att projektet med nationalstadsparken i Karleby tas in i programmet Finland 100 år.

Stadsstyrelsen beslutade 8.6.2015 att låta göra en förstudie om eventuellt grundande av en nationalstadspark i Karleby. En förstudie ska göras innan staden kan ansöka om status som nationalstadspark och den utgör det viktigaste innehållet i ansökan.

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor sammanhängande helhet. Nationalstadsparkerna är invånarnas gemensamma vardagsrum och en del av hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande. Bestämmelser om grundande av nationalstadsparker ingår i markanvändnings- och bygglagen och Miljöministeriet beslutar om grundandet.

Statusen som nationalstadspark innebär inte att området görs till ett ”museum”, utan den är ett redskap i arbetet för att göra stadsstrukturen mer sammanhängande och stärka stadens image. Den utnyttjas bland annat för att styra planläggningen som berör nationalstadsparkens område.

En nationalstadspark sätter ingalunda stopp för utveckling av området. Tvärtom kan den utnyttjas för att främja projekt som hjälper att bevara och stärka områdets värden, trivseln för invånarna och till dessa anknytande affärsmöjligheter. Det är staden som bestämmer hur den vill använda sig av statusen.

I Finland finns i dag åtta nationalstadsparker.  Nationalstadsparkerna bildar ett nätverk där varje enskild park kompletterar den rika helheten av kultur- och naturmiljöer och rekreationsområden i vårt land. Nationalstadsparken i Karleby skulle vara den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland.

Nyckelelementen i projektet för en nationalstadspark i Karleby är de havsnära influenserna, landhöjningen och de historiska elementen som anknyter till näringslivet och bosättningen samt de olika och välbevarade skikten i stadsstrukturen. En viktig aspekt för nationalstadsparken är också de varierande och omfattande naturområdena och de mångsidiga rekreationsanläggningarna.

Planeringsgruppen för projektet för en nationalstadspark har färdigställt förstudiematerialet som ska utgöra underlag för besluten. Under oktober månad ombads stadens nämnder och andra centrala aktörer ge utlåtanden om materialet som samtidigt hölls framlagt på stadens webbplats. I december hade allmänheten möjlighet att föra fram sin åsikt om förstudieutkastet via webbtjänsten Dinåsikt.fi.

Stadsfullmäktige fattar beslut om huruvida staden ska börja bereda en ansökan till Miljöministeriet om grundande av en nationalstadspark i Karleby.

Upp

Uppdaterad 10.1.2017 | Skicka respons | Skriv ut