Du är här

Första fasen av stadshusrenoveringen är klar

28.2.2017

Stadshusets del D som har utgjort första fasen i projektet för en ombyggnad av stadshuset är nu slutförd. Som första fas har del D använts för att pilottesta metoder för eliminering av de byggnads- och installationstekniska problemen i stadshuset. På samma gång har den fysiska arbetsmiljön omvandlats till flexkontor. Del D tas i bruk av personal vid månadsskiftet februari-mars.

Målet för totalrenoveringen av stadshuset som är byggt i början av 1980-talet är att åstadkomma lokaler där det är hälsosamt och tryggt att arbeta i. Budgeten för 2014 upptog det första anslaget för projektet. Medlen var då avsedda för förbättring av inomhusluften i byggnaden genom tätning av konstruktioner och reparationsåtgärder på VVS-systemet och fönstren under 2014−2016. Efter dessa åtgärder skulle en grundlig renovering och lokalförändringar verkställas.

Allteftersom undersökningarna och rivningsarbetena i del D fortskred kunde man konstatera att behovet av reparationer var så pass stort att det i själva verket krävdes en ombyggnad av hela huset. I april 2014 utfärdade Regionförvaltningsverket ett förbud mot vite gällande användning av del D efter slutet av maj. Stadsstyrelsen beslutade 5.5.2014 att behoven av förändring, utveckling och effektivisering av utrymmesanvändningen i stadshuset skulle utredas och de nödvändiga åtgärderna genomföras i samband med reparationerna som syftade till att förbättra inomhusluften i stadshuset. Arkitekt- och huvudplaneringen samt elektricitetsplaneringen har skötts i stadens regi.

De nya lokalerna förutsätter nya sätt att jobba

Samtidigt med lokalplaneringen och ombyggnadsarbetet pågår ett projekt för utveckling av arbetsmiljön. Projektet syftar till att förbereda personalen för de förändringar i arbetet som de nya lokalerna för med sig. Behoven av förändring, utveckling och effektivisering har utretts under ledning av en styrgrupp bestående av sektorchefer och andra tjänstemän och i samarbete med Ramboll Oy som sakkunnig part.

Projektet inleddes med en personalenkät och intervjuer av nyckelpersoner. Resultaten av dem användes för att utveckla en funktionell modell som lämpar sig för den nya arbetsmiljön. Modellen som blev färdig i december 2014 kommer att tjäna som utgångspunkt för effektiviseringen av utrymmesanvändningen och rumsförändringarna. Under projektets gång har flera möten och verkstäder ordnats för de anställda för att informera dem om ombyggnadsarbetena samt utvecklingen av arbetsmiljön och de nya spelreglerna.

De så kallade spelreglerna för arbetet i de nya lokalerna har preciserats sedan början av mars 2016 i en arbetsgrupp bestående av representanter för alla de enheter som kommer att placeras i stadshuset. Alla anställda har erbjudits förändringsträning sedan i fjol.

Koncentration av kundbetjäningen ger nytta

Alla kundbetjänings- och utställningslokaler och konferensrum som även är avsedda för utomstående placeras på stadshusets första våning och kommer att vara tillgängliga för allmänheten på samma sätt som hittills. På andra och tredje våningen finns personalens arbetslokaler som man bara kommer in i med passernyckel. I utrymmesplaneringen har man strävat efter olika typer av lösningar som kan stödja arbetet. Arbetslokalerna inrymmer en egen plats för varje anställd, separata rum för olika slag av möten och små enskilda rum för arbete som kräver särskild koncentration.

Lokalerna inreds och möbleras utifrån de krav som ett flexkontor och ett gott inomhusklimat ställer. Alla maskiner och apparater ska rengöras grundligt före flyttningen in i de nya lokalerna.

Enligt planerna fortsätter ombyggnaden av stadshuset så att arbetena i del B kan inledas i år och slutföras nästa år. Därefter renoveras del A och sist del C som omfattar konferensrummen på första våningen. Man försöker organisera renoveringen så att det ska behövas så få flyttningar som möjligt och att ingen av de enheter som nu finns i stadshuset ska behöva placeras i tillfälliga lokaler utanför huset.

Stadshuset kommer efter ombyggnaden att inrymma arbetsplatser för ca 250 stationärt anställda och dessutom flera platser för anställda som arbetar där temporärt eller tidvis. Stadshuset kommer därmed att ha plats för 50 fler anställda än tidigare.

När de anställda som har varit spridda på olika tillfälliga verksamhetsställen kan återvända till stadshuset slipper staden betala hyra för utrymningslokalerna. Koncentration av anställda till ett enda verksamhetsställe gör att de sparar tid och därmed arbetar mer effektivt och att kundbetjäningen förbättras då olika enheter ligger nära varandra i samma hus. 

Upp

Uppdaterad 28.2.2017 | Skicka respons | Skriv ut