Du är här

De justerade överlåtelsevillkoren gällande byggplatser för fritidshus har trätt i kraft.

21.8.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har undersökt ärendet om justering av överlåtelsevillkoren gällande byggplatser för fritidshus eftersom stadsfullmäktiges beslut i ärendet 25.6.2012 hade överklagats. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande har stadsfullmäktiges beslut i juni 2012 nu vunnit laga kraft. Stadsstyrelsen behandlade ärendet 14.8.2017. Tekniska servicecentret informerar arrendetagarna per brev om stadsfullmäktiges lagakraftvunna beslut och de fortsatta åtgärderna.

Enligt stadsfullmäktiges beslut som nu har vunnit laga kraft kan stadens byggplatser för fritidshus överlåtas enbart genom arrendering. De nu gällande arrendeavtalen är i kraft med oförändrade villkor till årsskiftet. Arrendeavtalen som upphör vid slutet av året förnyas så att villkoren bestäms enligt principerna i stadsfullmäktiges beslut.

I de nya avtalen är arrendetiden 25 år. Arrendetagaren kan inte köpa arrendeområdet. Arrenderätten kan dock överföras utan stadens medgivande så att den exempelvis kan utgöra säkerhet för lån.

Arrendets storlek är beroende av byggplatsens areal samt korrigeringsfaktorer. Grundarrendet för en byggplats vars areal är under 400−4 000 kvadratmeter varierar mellan 400 och 1 450 euro per år. Om arealen överstiger 4 000 kvadratmeter ökar arrendet med 0,125 euro för varje överstigande kvadratmeter.

Korrigeringsfaktorer är byggplats med gemensam strand, byggplats på holme och byggplatsens avstånd till strand. De här faktorerna kan minska arrendet med högst 50 procent.

Grundarrendet är bundet till 2013 års medelindex i levnadskostnadsindexet och arrendet justeras årligen. De arrendetagare som är födda före 1942 och vars arrenderätt har börjat före 1990 beviljas 15 procents rabatt under fem års tid.

Arrendetagarna får senare ett separat meddelande om de fortsatta åtgärderna för varje arrendeområde för sig.

Upp

Uppdaterad 21.8.2017 | Skicka respons | Skriv ut