Du är här

Nedläggning av skolor och sammanslagning av gymnasiets verksamhetsställen behandlas av stadsfullmäktige

5.10.2017

Vid sitt sammanträde den 2 oktober behandlade stadsstyrelsen flera ärenden som gällde strukturförändringar i nätverket av undervisningstjänster i enlighet med ett beslut som fattades av stadsfullmäktige den 13 mars i år. Stadsstyrelsen beslutade lägga fram för stadsfullmäktige att skolorna Alaviirre, Kyrkbacken, Vittsar och Rödsö läggs ned 2019 och verksamhetsställena för Kokkolan suomalainen lukio slås ihop den 1 augusti 2020.

Efter en omröstning där rösterna föll 9-3 beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att Alaviirteen koulu läggs ned och slås ihop med Lohtajan kirkonkylän koulu. Likaså föreslog stadsstyrelsen att Kyrkbackens skola läggs ned och slås ihop med Villa skola när en ny tillbyggnad står klar 2019 och att Rödsö skola och Vittsar skola läggs ned och slås ihop med Chydenius skola när en skolbyggnad står klar 2019. För Vittsars del fattades beslutet efter en omröstning med rösterna 8-4.

I sitt beslut gällande Kokkolan suomalainen lukio föreslår stadsstyrelsen att sammanslagningen av gymnasiets verksamhetsställen genomförs tidigast den 1 augusti 2020.

När det gällde nätverket av grundläggande utbildning för årskurs 7–9 i centrala Karleby beslutade stadsstyrelsen föreslå en ökning av skolutrymmena i Storbyområdet i form av permanenta eller tillfälliga lokaler antingen i anslutning till allaktivitetshuset eller på en tomt i Blåbärsbackens område för att möjliggöra grundläggande utbildning för årskurs 1–9 i Isokylän koulu.

Förslaget i fråga om årskurs 7–9 i Hollihaan koulu är att förlägga undervisningen till lokalerna för Kiviniityn koulu efter sammanslagningen av gymnasiets verksamhetsställen. Länsipuiston koulu ska enligt förslaget läggas ned tidigast den 1 augusti 2020.

Stadsstyrelsen beslutade vidare att fastighetsfrågan som gäller Storbyområdet ska tas upp som ett separat ärende som läggs fram för stadsfullmäktige för behandling.

Ärendet om Ykspihlajan koulu och Ykspihlajan päiväkoti i servicenätverket bordlades men stadsstyrelsen beslutade ta upp det för behandling vid sitt nästa sammanträde.

Upp

Uppdaterad 5.10.2017 | Skicka respons | Skriv ut