Du är här

Projektet med brandstationsbygget fortskrider

26.9.2017

Stadsfullmäktige beslutade 25.9 att staden inleder byggandet av Karleby nya brandstation. Projektets finansieringsmodell är investering utanför balansräkningen. Projektets finansieringsmodell kan följas så att brandstationen är verksam i hyreslokaler som projektets genomförare äger. Karleby stad arrenderar nuvarande brandstationens tomt till projektets genomförare till byggplats för en ny brandstation.

Stadsfullmäktige godkände också enhälligt ett klämförslag av samlingspartiets grupp om att storleken av de administrativa lokalerna ska granskas innan byggandet inleds, eftersom räddningsområdet minskar i landskapsreformen.

Stadsfullmäktige fattade 3.4.2017 ett principbeslut om att projektet med byggandet av en ny brandstation ska inledas och att projektets finansieringsmodell ska vara investering utanför balansräkningen utgående från riktlinjerna för vård- och landskapsreformen som skulle genomföras från ingången av 2019. Eftersom tidsplanen för reformen ändrades sommaren 2017 på så sätt att ansvaret för de uppgifter som i reformen överförs till landskapen sker först år 2020, måste byggandet av Karleby brandstation tas upp för ny behandling i stadsfullmäktige. 

Både Inrikesministeriets och Regionförvaltningsverkets ställningstaganden förordar verkställandet av beslutet som Karleby stadsfullmäktige fattade 3.4.2017 trots att av ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet kommer att övergå till landskapet. Inrikesministeriet konstaterar i sitt nationella utlåtande 7.8.2017 att byggprojekt som anknyter till räddningsväsendet inte behöver skjutas fram på grund av regeringens förslag om vård- och landskapsreformen. Regeringens förslag som gäller fastigheter är att arrendeavtal för fastigheter som är befogade med tanke på servicenivån övergår till landskapen när reformen genomförs.

Myndigheten som svarar för den lagstadgade tillsynen över räddningsväsendet, i detta fall Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, konstaterar i sitt utlåtande om byggandet av Karleby brandstation att räddningsväsendets tjänster i en stad som Karleby också i fortsättningen ska ordnas enligt ett sådant system att olycksobjektet kan nås snabbt och med tillräckliga resurser. Regionförvaltningsverket påminner också om arbetsgivarens skyldighet att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

Uppdaterad 26.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut