Du är här

Kommuninvånarenkäten lyfte fram motion och idrott, tillgänglighet och byacentrumen

23.8.2017

Beredningen av Karleby stads strategi 2018–2021 pågår som bäst. En fas av beredningen var att fråga kommuninvånare om deras åsikter genom en enkät. Det gick att besvara enkäten både på webben och vid olika evenemang och tillställningar under tiden 6.6 -14.8.2017. Nästan tusen svar inkom, det exakta antalet var 959. Frågorna gällde åtta olika teman. Det populäraste temat var byacentrumen som ingick i 237 svar.

De mest centrala synpunkterna enligt teman:

Utveckling av centrum

 • De viktigaste utvecklingsobjekten för att göra centrum attraktivare var enligt svararna snygghet, mångsidiga tjänster och omgivningen kring Stadssundet
 • Nästan hälften av svararna rör sig helst gående i centrum
 • Gemensamma vistelseplatser och specialaffärer anses öka attraktiviteten i centrum

Ungdomarnas Karleby

 • 70 procent av svararna ansåg att man i framtiden borde koncentrera sig på något annat än arbete i ungdomslokaler
 • Hälften av svararna var helt av samma åsikt att mera pengar borde användas på förebyggande av ungdomars utslagning
 • Många önskade att unga vuxna får mera platser där de kan umgås tillsammans

Boende

 • Majoriteten vill bo i stadens centrum eller nära det eller vid ett vattendrag
 • Möjligheter till motion och idrott samt fritidsaktiviteter visade sig vara de viktigaste faktorerna vid val av boendeplats
 • Svararna önskar fler grönområden i staden och bra trafikleder mellan hemmet och skolan eller hemmet och arbetsplatsen

Kultur och evenemang

 • Hälften av svararna ansåg att kulturtjänsterna är mycket viktiga med tanke på invånarnas välmåga
 • Man tror att ett livligt kulturliv ökar stadens attraktion
 • Man önskar att biblioteket får längre öppettider
 • Mera evenemang för unga vuxna önskas. Svararna anser att nuvarande evenemang riktas för mycket till seniorer och barn

Trafik och tillgänglighet

 • 80 procent av svararna vill att staden skapar gröna nätverk genom stadsstrukturen
 • Hälften av svararna stöder stadsbussar som en form av framtida kollektivtrafik, men en stor del av svararna ville inte alls använda kollektivtrafik
 • I framtiden borde utsläppsfri kollektivtrafik, elbilar och leder för gång- och cykeltrafik utvecklas
 • De två viktigaste utvecklingsobjekten vid järnvägsstationen var parkeringsplatser och tjänster

Motion och idrott

 • Idrotts- och motionstjänsterna är mycket viktiga med tanke på invånarnas välmåga
 • 90 procent av svararna önskade att näridrottsplatserna utvecklas och upprätthålls också i fortsättningen
 • Ca 70 procent av svararna var av den åsikten att det inte har använts för mycket pengar på motionsanläggningar i Karleby
 • Ca 70 procent av svararna var av den åsikten att Karleby behöver en ny allaktivitetsarena. En sådan skulle medföra staden extra inkomster och synlighet och ungdomar skulle motiveras att röra på sig
 • I samband med flera av de olika teman önskade man att förhållandena för cykling i centrum förbättras

Service

 • Det önskades att barn tas allt mera i beaktande i stadens beslutsfattande
 • Det önskades samtalsgrupper för seniorer
 • Man vill få information om stadens tjänster via elektroniska chattkanaler samt i tidningar
 • Man vill sköta sina ärenden vid stadens serviceställe

Byacentrum

 • Det viktigaste sättet att utveckla byacentrumens livskraft ansågs vara möjligheten till social gemenskap och erbjudandet av lokaler för kommuninvånarnas bruk
 • Det viktigaste sättet att utveckla byacentrumen är att möjliggöra lokal näringsverksamhet
 • Som sätt att utöka invånarnas sociala gemenskap föreslogs olika hobbyklubbar för invånare i olika åldrar

Enkätens svar beaktas i utarbetandet av strategin och i annan verksamhet. Stadsfullmäktige behandlar och godkänner strategin i oktober-november.

De som ansvarar för beredningen av strategin tackar alla som svarat på enkäten.

Upp

Uppdaterad 23.8.2017 | Skicka respons | Skriv ut