Du är här

Tekniska servicecentret blir Stadsmiljö

15.12.2017

Stadsfullmäktige godkände 11.12.2017 de ändringar i förvaltningsstadgan som omorganiseringen av tekniska servicecentrets föranleder. Ändringarna anknyter i huvudsak till uppgiftsfördelning, ansvarsområden och titlar. Organisationsändringen godkändes av stadsstyrelsen 27.11.2017. Den nya organisationens verksamhetsmodell godkänns slutligt när stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden godkänner den nya verksamhetsstadgan.

Tekniska servicecentrets organisationsändring baserar sig på ett förslag av den arbetsgrupp som inrättades efter stadsstyrelsens beslut 20.3.2017 för utvecklande av tekniska tjänster. På basis av förslag från serviceenheterna och intervjuer med cheferna för dem och andra nyckelpersoner utarbetade arbetsgruppen förslag till åtgärder för utveckling av tekniska tjänster och ett förslag till ändring av organisationen.

Tekniska servicecentrets nya organisationsmodell Stadsmiljö har fem ansvarsområden:

  • Markområden (nuvarande markpolitik, terrängmätning och skogstjänster)
  • Planering (nuvarande planläggning, samhällsteknisk planering och geodatatjänster)
  • Tillstånd (nuvarande byggnadstillsyn, miljötjänster och parkeringsövervakning)
  • Byggnation (nuvarande projekttjänster, underhåll av fastigheter, samhällsteknik, byggande och underhåll av parker och idrottsplatser, underhåll av trafikleder och kommundelsservice)
  • Lokaliteter (nuvarande disponentskap och fastighetsskötsel, samt städ- och matservice)

Syftet med organisationsändringen är att göra ledningssystemet tydligare och minska byråkratin och överlappningar. Utöver övergången till fem ansvarsområden stärks de tväradministrativa teamens verksamhet. Sådana team är markanvändningsgruppen, planeringsgruppen, lokalitetsgruppen, bygglovskollegiet, byggherreverksamhet samt samhällsteknik och trafik.

Stadsstrukturnämndens och byggnads- och miljönämndens verksamhet och ansvar förblir oförändrade.

Organisationsändringen inverkar inte på personalens antal, utan utvecklandet utgår ifrån verksamhetens praktiska behov och målet är att det ska vara lättare att behärska, placera och samanvända personalresursen. Målet är att göra planeringsprocesserna smidigare, göra rollerna tydligare, förbättra användningen och koordineringen av resurserna samt göra serviceprocessen och kundtjänsten smidigare.

I och med ändringen sammanslås ansvarsområden och arbetsuppgifter till större helheter, vilket inverkar på chefernas position och ansvar.

Upp

Uppdaterad 15.12.2017 | Skicka respons | Skriv ut