Du är här

Meddelanden 2017

Vinnaren av Chydenius skolas totalentreprenadtävling har utsetts (21.12.2017)

Stadsstyrelsen utsåg på sitt sammanträde Peab Oy till vinnare av Chydenius skolas totalentreprenadtävling samt godkände det vinnande anbudets skissplaner till grund för den fortsatta planeringen. Det Läs mera...

Tekniska servicecentret blir Stadsmiljö (15.12.2017)

Stadsfullmäktige godkände 11.12.2017 de ändringar i förvaltningsstadgan som omorganiseringen av tekniska servicecentrets föranleder. Ändringarna anknyter i huvudsak till uppgiftsfördelning, Läs mera...

Avtäckning av Antti Isotalus porträtt (6.12.2017)

Vid utdelningstillfället av stadens förtjänstmedaljer den 6 december 2017 avtäcktes porträttet av före detta stadsdirektör, stadsrådet Antti Isotalus. Porträttet är målat av bildkonstnär Esa Tiainen. Läs mera...

Fullmäktige godkände budgeten 2018 med små ändringar (20.11.2017)

Stadsfullmäktige beslöt om budgeten för nästa år och om ekonomiplanen för 2019–2020 under samma sammanträde som beslut fattades om skattesatserna den 13 november. Vad gäller budgeten förrättades 11 Läs mera...

Karleby stads nya strategi godkändes i stadsfullmäktige (20.11.2017)

Fullmäktige godkände stadens nya strategi på sitt sammanträde 13.11. Fullmäktige diskuterade främst om strategins totalmål och röstade både om totalmålet för koncernskulden och strategins huvudrubrik. Läs mera...

Oförändrade skattesatser med undantag av fastighetsskattesatsen för kraftverk (16.11.2017)

Stadsfullmäktige fattade beslut om inkomst- och fastighetsskattesatserna 2018 på sitt sammanträde måndagen den 13 november. Fullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens beslut att Läs mera...

Karleby stads nya strategi godkändes av stadsstyrelsen (25.10.2017)

Strategins centrala teman är förnyelse, stabilisering av ekonomin och stadens roll som möjliggörare vid sidan av dess tidigare roll som verkställare. Med hjälp av dessa förbereder man sig på Läs mera...

Fullmäktige beslutade om sammanslagning av gymnasiets verksamhetsställen och nedläggning av skolor (24.10.2017)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 23 oktober att sammanslå Kokkolan suomalainen lukios verksamhetsställen samt att lägga ner fyra skolor. Strukturförändringarna i servicenätverken för Läs mera...

Dagvattenavgift införs i början av nästa år (11.10.2017)

Stadsstyrelsen fattade 9.10.2017 beslut om införandet av dagvattenavgift. Med dagvatten avses regn- och smältvatten som avleds från bebyggda områden. Avgiftsbeloppet är beroende av hur stor Läs mera...

Nedläggning av skolor och sammanslagning av gymnasiets verksamhetsställen behandlas av stadsfullmäktige (5.10.2017)

Vid sitt sammanträde den 2 oktober behandlade stadsstyrelsen flera ärenden som gällde strukturförändringar i nätverket av undervisningstjänster i enlighet med ett beslut som fattades av Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (28.9.2017)

Mattvättanläggningen i Yxpila stängs den 29.9.2017. Läs mera...

Projektet med brandstationsbygget fortskrider (26.9.2017)

Stadsfullmäktige beslutade 25.9 att staden inleder byggandet av Karleby nya brandstation. Projektets finansieringsmodell är investering utanför balansräkningen. Projektets finansieringsmodell kan Läs mera...

Principer som gäller skötsel av enskilda vägar (26.9.2017)

Principerna som ska gälla skötsel av enskilda vägar godkändes efter tre omröstningar av stadsfullmäktige 25.9. Principerna ska följas fr.o.m. 2018. Syftet med stadsfullmäktiges beslut var att införa Läs mera...

Strategienkäten gav konkreta svar (25.9.2017)

Karlebyborna har haft möjlighet att ta ställning till och föra fram sina åsikter om ett utkast till strategi för staden genom att besvara en enkät på nättjänsten Dinåsikt.fi under tiden 13–22.9. Läs mera...

Staden uppmärksammade långvarigt kommunalt anställda (8.9.2017)

Karleby stad ordnade en fest för utdelning av förtjänsttecken den 8 september under Karlebyveckan och uppmärksammar personal som i år varit kommunalt anställd i 20, 30 och 40 år. Läs mera...

Stadsstyrelsen fick gemensamma spelregler (7.9.2017)

Efter att ha gjort några preciseringar av innehållet godkände stadsstyrelsen på sitt sammanträde den 4 september gemensamma spelregler för perioden 2017–2019.  Syftet med arbetsformerna som Läs mera...

Stadens äldreråd och handikappråd slogs samman (5.9.2017)

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde den 4 september verksamhetsstadgan för äldre- och handikapprådet. Det var motiverat att slå samman råden till ett gemensamt råd eftersom antalet ärenden som Läs mera...

Transport av resenärer mellan Karleby centrum och Karleby-Jakobstad flygplats (1.9.2017)

Transporten av resenärer mellan Karleby centrum och Karleby-Jakobstad flygplats sköts fr.o.m. 1.9 av Dahl Citybus Ab. Stadsstyrelsen fattade beslutet den 5 juni på basis av konkurrensutsätt-ning som Läs mera...

Kommuninvånarenkäten lyfte fram motion och idrott, tillgänglighet och byacentrumen (23.8.2017)

Beredningen av Karleby stads strategi 2018–2021 pågår som bäst. En fas av beredningen var att fråga kommuninvånare om deras åsikter genom en enkät. Det gick att besvara enkäten både på webben och vid Läs mera...

De justerade överlåtelsevillkoren gällande byggplatser för fritidshus har trätt i kraft. (21.8.2017)

Högsta förvaltningsdomstolen har undersökt ärendet om justering av överlåtelsevillkoren gällande byggplatser för fritidshus eftersom stadsfullmäktiges beslut i ärendet 25.6.2012 hade överklagats. Läs mera...

Rockskolan startar måndagen 4.9. (15.8.2017)

Hej alla nya och gamla Rockskola elever! Läs mera...

Grillkiosken i hörnet av Järnvägstorget ska rivas (14.8.2017)

Kioskbyggnaden mellan busstationen och biblioteket, börjar rivas den här veckan. Arbetet beräknas ta ungefär en vecka. Rivningen sker under dagarbetstid och eventuell dammspridning förhindras genom Läs mera...

Övervakning av allmänna badstränder under badsäsongen 2017 (27.6.2017)

Inom Mellersta Österbottens miljöhälsovårds tillsynsområde övervakas de allmänna badsträndernas vattenkvalitet under badsäsongen (15.6. - 31.8.). Lista över de allmänna badstränderna och Läs mera...

Ändringar i öppettiderna vid stadens verksamhetsställen sommaren 2017 (19.6.2017)

Sommaren för med sig en del ändringar i stadens service och öppethållning. Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (24.5.2017)

Mattvättanläggningen i Yxpila öppnas den 24.5.2017. Läs mera...

Staden anställer 250 sommarjobbare (17.5.2017)

Karleby stads sommarjobb söktes inom den utsatta tiden, d.v.s. den 28 februari, av 873 personer födda mellan 1996 och 2000. Hittills har nästan 250 sommarjobbare valts. Sommarjobb kan ännu bli lediga Läs mera...

Film på basis av populär bokserie i Tyskland spelas in i Karleby (11.5.2017)

 I början av augusti startar inspelningarna i Karleby av en film för hela familjen som tysk-finsk samproduktion. Filmen baserar sig på bokserien Matti und Sami som är populär i Tyskland. Karleby har Läs mera...

Chydenius skola flyttar till tillfälliga lokaler i fastigheten vid Vingegatan från och med nästa läsår (2.5.2017)

Planeringen av Chydenius skolfastighet framskrider i planeringskommittén. Enligt planerings- och byggnadsprojektets preliminära tidtabell inleds rivningen av den gamla skolan och byggandet av den nya Läs mera...

Iståndsättning av friluftsleder och bekämpning av främmande växtarter i sysselsättningspilot (26.4.2017)

Karleby stad inleder i maj ett pilotförsök med stöd av sysselsättningsanslag. Under projektet iståndsätts bland annat friluftleders spänger och trappor, och främmande växtarter avlägsnas på områden Läs mera...

Järnvägstorget föreslås som namn för en ny öppen plats (20.4.2017)

Vid namnkommitténs möte den 19 april behandlades ärendet om namngivning av en ny öppen plats som enligt en detaljplaneändring ska uppstå mellan Järnvägstorget och f.d. varuhuset Anttilas fastighet. Läs mera...

Det fastställda resultatet av kommunalvalet (13.4.2017)

Efter att kontrollräkningen av rösterna i kommunalvalet i Karleby slutförts fastställde centralvalnämnden resultaten vid sitt möte den 12 april 2017. Läs mera...

Ansökan till Rockskolan (4.4.2017)

Du kan anmäla dig till Rockskolan under hela året. Vi tar in nya elever när det blir lediga platser. Växlingen är störst när läsåret slutar på våren.Din egen studieplats till nästa läsår fastställer Läs mera...

Personalrapport 2016 har publicerats (30.3.2017)

Antalet anställda hos Karleby stad uppgick till 3 904 i slutet av 2016. Antalet anställda har minskat med 2,3 procent från året innan. Antalet ordinarie anställda uppgick till 3 013, vilket är 0,3 Läs mera...

Karleby stads företagarenkät till stöd för strategiarbetet – tillgången till kompetent arbetskraft en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling (28.3.2017)

I Karleby stads enkät till företag i Karleby fick företagen bedöma stadens näringspolitik. Enkäten skickades elektroniskt till över 1 700 företag. KOSEKs företagsregister användes som källa till Läs mera...

Eija Pienimäki blir personaldirektör (28.3.2017)

Stadsstyrelsen beslutade i måndags den 27 mars att välja Eija Pienimäki från Karleby till personaldirektör. För tjänsten gäller sex månaders prövotid. Pienimäki är utbildad magister i hälsovetenskaper Läs mera...

Karleby stad utvecklar vänortsverksamheten (24.3.2017)

Karleby stad har 15 vänorter. Mera aktiv kontakt håller man årligen med 4-5 av vänorterna. Med de andra vänorterna har man mera sporadisk kontakt, t ex i anslutning till något särskilt evenemang. Läs mera...

Nina Kujala valdes till teknisk direktör (21.3.2017)

Vid stadsstyrelsens sammanträde måndagen den 20 mars valdes Nina Kujala från Karleby till teknisk direktör. För tjänsten gäller sex månaders prövotid. Till sin utbildning är Kujala Master of Science Läs mera...

Karleby ansöker om status för en nationalstadspark (15.3.2017)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 13.3.2017 att ansökan om inrättande av en nationalstadspark i Karleby lämnas in och att framställan görs om att projektet för ennationalstadspark i Läs mera...

Stadsfullmäktige godkände strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster (15.3.2017)

Stadsfullmäktige behandlade på sitt sammanträde 13.3.2017 planen för strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. I planen ingår komprimerandet av Läs mera...

Kandidatlistan och kandidatnumren i kommunalvalet (10.3.2017)

Kandidatuppställningen för årets kommunalval fastställdes av centralvalnämnden torsdagen den 9 mars.Antalet personer som kandiderar till Karleby stadsfullmäktige är 291. I förra kommunalvalet var Läs mera...

Första fasen av stadshusrenoveringen är klar (28.2.2017)

Stadshusets del D som har utgjort första fasen i projektet för en ombyggnad av stadshuset är nu slutförd. Som första fas har del D använts för att pilottesta metoder för eliminering av de byggnads- Läs mera...

Kartläggning av byggnadsbeståndet i Maringais (24.2.2017)

Enheten stadsmätningstjänster hos Karleby stad har inlett ett projekt kallat Fastighetskartläggning som går ut på att kartlägga byggnadsbeståndet i hela staden. Projektet genomförs områdesvis och Läs mera...

Strukturförändringar i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster framläggs fullmäktige för godkännande (24.2.2017)

Stadsstyrelsen beslöt på sitt extra sammanträde 23.2.2017 föreslå fullmäktige att den godkänner strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster i enlighet med Läs mera...

Karleby stad inleder arbetet med sin nya strategi med en företagarenkät (20.2.2017)

Inom de närmaste åren kommer kommunernas verksamhetsmiljö att ändras radikalare än någonsin tidigare. Kommunens framtid är på många sätt öppen emedan dess roller och tydliga verksamhetssätt genomgår Läs mera...

Karleby stads understöd 2017 (25.1.2017)

Understöd för föreningars och sammanslutningars verksamhet 2017 kan nu sökas. Genom understöden stödjer staden medborgarverksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. Understöd beviljas av Karleby Läs mera...

Yxpila kulturvecka tilldelas Turismfyren (20.1.2017)

Yxpila kulturvecka får i år motta Karleby Turismfyr. Priset delades ut fredagen den 20 januari 2017 i samband med Resemässan 2017 på resemässans Finlandsscen. Priset överräcktes av riksdagsledamot, Läs mera...

Det föreslås att ansökan om en nationalstadspark i Karleby lämnas in (10.1.2017)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 9.1.2017 godkänna förstudien om en nationalstadspark i Karleby. Stadsstyrelsen beslutade vidare att den föreslår fullmäktige att ansökan om en Läs mera...


Uppdaterad 5.1.2017 | Skicka respons | Skriv ut