Du är här

Stadens äldreråd och handikappråd slogs samman

5.9.2017

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde den 4 september verksamhetsstadgan för äldre- och handikapprådet. Det var motiverat att slå samman råden till ett gemensamt råd eftersom antalet ärenden som behandlas i dem har minskat efter att social- och hälsovårdsväsendets ärenden flyttades över till Soite från ingången av året. Ärendet har under våren behandlats på äldrerådets och handikapprådets sammanträden.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen inrätta ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning för att garantera den äldre befolkningen och personer med funktionsnedsättning möjligheter att delta och påverka.  

Stadens äldreråd och handikappråd ingick under valperioden 2012-2016 i stadens social- och hälsovårdsväsende. Efter att Soite grundades har verksamheten utgjort en del av stadens koncern- och centralförvaltningstjänster. Soite har grundat egna regionala äldre- och handikappråd under år 2017.

Enligt den nu godkända verksamhetsstadgan utses äldre- och handikapprådet för fullmäktiges mandattid. Rådet består av tio medlemmar av vilka fem representerar i staden verksamma pensionärsorganisationer och fem representerar handikapporganisationer. Stadsstyrelsen utsåg Sirpa Orjala till sin egen representant i rådet och Johanna Paloranta till ersättare. Samtidigt beslöt stadsstyrelsen be äldre- och handikapporganisationer utse medlemmar till rådet och personliga ersättare för dem.   

Upp

Uppdaterad 5.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut