Du är här

Stadsfullmäktige godkände strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster

15.3.2017

Stadsfullmäktige behandlade på sitt sammanträde 13.3.2017 planen för strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. I planen ingår komprimerandet av nätverken för utbildning och småbarnspedagogik och en tidsplan för åtgärderna. I bakgrunden finns en mångårig och omfattande beredning i anknytning till vilken även kommuninvånare har hörts. 

Beslutet fattades efter fyra omröstningar i huvudsak enligt stadsstyrelsens beslutsförslag. Två ändringar godkändes vilka berör Alaviirteen koulu och Ykspihlajan koulu.

De planerade förändringarna i servicenätverket för Alaviirteen koulu träder i kraft 1.8.2019. Stadsstyrelsens förslag var att förändringarna träder i kraft i början av augusti 2018. Man beslöt använda anslag som reserverats för planeringen av skolnätet för planeringen av skolan och daghemmet i Yxpila. Planeringen kan i första hand utgå från ibruktagandet av nuvarande skola som nu är stängd eller i andra hand från byggandet av en ny skola.

Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige och förslaget som fullmäktige godkände bygger på en omfattande rapport om strukturförändringar i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Bland annat följande förändringar ingår:

  • Karleby finska gymnasium koncentreras från och med 1.8.2018 från de nuvarande två till ett enda verksamhetsställe i skolbyggnaden vid Torggatan 41, där KYL:s gymnasium för närvarande verkar. Till följd härav placeras eleverna i Länsipuiston koulu (klasserna 7- 9) i andra skolor i stadens centrum så att man på lång sikt kan skapa skolor med klasserna 1-9 för en enhetlig grundläggande utbildning.
  • I skolor med årskurserna 1- 6 höjs minimiantalet elever i en skolenhet som ska upprätthållas från 32 till 48 elever, vilket i praktiken betyder indragning etappvis av 2-lärarskolor från och med 1.8.2017.
  • Då Chydenius nya skola blivit klar 2019 kommer Rödsö och Vittsar skolor att sammanslås med den.
  • Kyrkbackens skola sammanslås med Villa skola 2019 efter att tillbyggnaden färdigställts.
  • En förutredning om byggprojekt och grundläggande renoveringar i Halkokari, Hakalahti och Jokilaakso skolor sammanställs 2018. Syftet är att av Jokilaakso och Hakalahti skolor bilda en enhetlig grundskola (förskoleundervisning jämte årskurserna 1-9) och av Halkokari skola likaså en enhetlig grundskola (förskoleundervisning jämte årskurserna 1-9) i början av 2020-talet.
  • Ykspihlajan koulu arbetar tills vidare i tillfälliga lokaler i fastigheten vid Vingesgatan
  • Småbarnspedagogiken har som mål att av de små enheterna bilda större i centrum av staden. Detta innebär att tre gruppfamiljedaghem stängs. Nämnden för utbildning och fostran har fattat beslut om detta i februari 2016.
  • En barnkonsekvensbedömning inleds för varje skola som ska läggas ned.

Planen för strukturförändringarna inklusive de ändringar som fullmäktige beslutat om behandlas näst i stadsstrukturnämnden till de delar som planen förutsätter vidtagande av praktiska åtgärder i skolfastigheter.

Uppdaterad 15.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut