Du är här

Strukturförändringar i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster framläggs fullmäktige för godkännande

24.2.2017

Stadsstyrelsen beslöt på sitt extra sammanträde 23.2.2017 föreslå fullmäktige att den godkänner strukturförändringarna i servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster i enlighet med den gjorda utredningen med den ändringen, att de planerade förändringarna i servicenätverket vad gäller skolorna i Ullava tas upp till ny behandling i samband med behandlingen av budgeten för år 2021. De planerade förändringarna i servicenätverket för Alaviirteen koulu träder i kraft 1.8.2018 istället för 2017. Beslutet fattades efter tre omröstningar.

Staden inledde omprövningen av servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster 6.10.2016 i samband med uppgörandet av budgeten för 2017 på beslut av tf. stadsdirektören. Motiveringar för omprövningen är stadens trängda ekonomiska läge, det växande servicebehovet inom utbildning och småbarnspedagogik i Karleby samt social- och hälsovårdsreformen.

Utredningen om servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster gjordes i en arbetsgrupp bestående av tjänsteinnehavare. I rapporten föreslås följande strukturella lösningar:

  • Karleby finska gymnasium koncentreras från och med 1.8.2018 från de nuvarande två till ett enda verksamhetsställe i skolbyggnaden vid Torggatan 41, där KYL:s gymnasium för närvarande verkar. Till följd härav placeras eleverna i Länsipuiston koulu (klasserna 7- 9) i andra skolor i stadens centrum så att man på lång sikt kan skapa skolor med klasserna 1-9 för en enhetlig grundläggande utbildning.
  • I skolor med årskurserna 1- 6 höjs minimiantalet elever i en skolenhet som ska upprätthållas från 32 till 48 elever, vilket i praktiken betyder indragning etappvis av 2-lärarskolor från och med 1.8.2017.
  • Då Chydenius nya skola blivit klar 2019 kommer Rödsö och Vittsar skolor att sammanslås med den.
  • Kyrkbackens skola sammanslås med Villa skola 2019 efter att tillbyggnaden färdigställts.
  • En förutredning om byggprojekt och grundläggande renoveringar i Halkokari, Hakalahti och Jokilaakso skolor sammanställs 2018. Syftet är att av Jokilaakso och Hakalahti skolor bilda en enhetlig grundskola (förskoleundervisning jämte årskurserna 1-9) och av Halkokari skola likaså en enhetlig grundskola (förskoleundervisning jämte årskurserna 1-9) i början av 2020-talet.
  • Ykspihlajan koulu arbetar tills vidare i tillfälliga lokaler i fastigheten vid Vingesgatan
  • Småbarnspedagogiken har som mål att av de små enheterna bilda större i centrum av staden.

Stadsstyrelsen beslöt under sin remissdebatt 19.12.2016 att utredningen om servicenätverken för småbarnspedagogik och undervisningstjänster sänds för hörande och utlåtande under tiden 9 - 27.1. 2017. Det gick också att kommentera utredningen på tjänsten Dinåsikt.fi. Stadsstyrelsen antecknade för kännedom de utlåtanden och ställningstaganden som erhölls under hörandet och utlåtanderundan samt utlåtanden av sektionerna i nämnden för utbildning och fostran samt av kultur- och ungdomsnämnden och idrottsnämnden.

Utredningen behandlas 13.3.2017 som en plan på allmän nivå i stadsfullmäktige som är det behöriga organet i ärenden som anknyter till förändringar i skolnätverket. 

Åtgärder som eventuellt vidtas utgående från utredningen inleds på beslut av nämnden för utbildning och fostran. Om beslut fattas om att stänga skola är det stadsfullmäktige som fattar det slutliga beslutet. Vad gäller småbarnspedagogik fattas beslut om nätverket av nämnden för utbildning och fostran.

Uppdaterad 24.2.2017 | Skicka respons | Skriv ut