Du är här

Principer som gäller skötsel av enskilda vägar

26.9.2017

Principerna som ska gälla skötsel av enskilda vägar godkändes efter tre omröstningar av stadsfullmäktige 25.9. Principerna ska följas fr.o.m. 2018. Syftet med stadsfullmäktiges beslut var att införa enhetlig praxis i alla delar av kommunen.

Den sammanlagda längden av de enskilda vägar som i sin helhet förblir i stadens skötsel är enligt beslutet ca 25 kilometer.

Staden avstår från sommarunderhållet i Stamkarlebyområdet och tar i bruk den s.k. Lochteå-Kelviå-Ullava-modellen enligt vilken väglagen får ekonomiskt understöd för sommarunderhållet. Grunden för beviljande av understöd för sommarunderhåll är att den enskilda vägen är av avsevärd betydelse för samfärdseln eller att den utgör infarten till fast bosättning på en sträcka om minst 700 meter och att den betjänar åtminstone tre fast bosatta hushåll. För vägen som beviljas understöd ska det ha grundats ett väglag enligt lagen om enskilda vägar.

Om plogning beslutade stadsfullmäktige att kortaste sträckan på enskilda vägar eller gårdsvägar som plogas är 70 meter, att staden fortsättningsvis sköter de enskilda vägar som är av avsevärd betydelse för samfärdseln och att vinterunderhållet med undantag av plogning överförs på väglagen för de enskilda vägar som staden inte längre ska sköta.

Den belysning som finns vid de enskilda vägarna ska förbli stadens egendom. Staden förbinder sig att även i fortsättningen svara för elektriciteten för och underhållet av belysningen vid de enskilda vägarna.

Om de boende vid en enskild väg så begär kan staden överta ansvaret för bildandet av väglaget och sköta dess administration till utgången av 2019. Detta förslag av ledamot Pentti Haimakainen godkändes av stadsfullmäktige med rösterna 42-1.

Ansvaret för väghållningen är i regel fördelat så att NTM-centralen ansvarar för allmänna vägar, kommunen för gatorna i detaljplanerade områden, väglagen för de enskilda vägar som kräver väglag och fastighetsägarna för övriga enskilda vägar. Staden har ingen lagstadgad skyldighet att sköta enskilda vägar eller att understödja dem ekonomiskt. Stadens kostnader för skötseln av enskilda vägar var cirka 300 000 euro i fjol.

Uppdaterad 26.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut