Du är här

Karleby stads företagarenkät till stöd för strategiarbetet – tillgången till kompetent arbetskraft en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling

28.3.2017

I Karleby stads enkät till företag i Karleby fick företagen bedöma stadens näringspolitik. Enkäten skickades elektroniskt till över 1 700 företag. KOSEKs företagsregister användes som källa till företagens kontaktinformation.

Sammanlagt ca 250 företag besvarade enkäten. De som svarade aktivast var små företag (68 %) med personal på 1-5 personer. Mest svar fick man av företag som varit verksamma redan i över tio år (61 % av svararna). 

Svararna anser att en av kommunens viktigaste näringspolitiska uppgifter är att svara för goda trafikförbindelser. I de öppna svaren konstaterades att företagets fysiska läge inte alltid är den viktigaste faktorn som avgör företagets framgång, om det på området finns för företaget nödvändig och fungerande logistik. 

I frågan som gällde kommunens näringspolitik hade svararna i någon mån avvikande åsikter om beslutsfattandets transparens och smidighet. Speciellt önskade man smidighet vid behandlingen av olika tillståndsärenden. Svararna upplever att tillståndsförfarandet och behandlingsprocessen i detta nu ofta är långsamma och att det är utmanande att nå ansvariga personer.

Man ansåg att de företagstjänster som staden erbjuder är tillräckliga och mångsidiga, men å att andra sidan blir kommunen en allt bättre plats för företagare om företagstjänsterna ytterligare utvecklas och görs mångsidigare. Speciellt önskade man att små företag allt bättre beaktas i företagstjänsterna.

Vad gäller samarbetet mellan staden och företagare var stadens upphandlingspolitik en faktor som speciellt togs upp. I enkätens öppna svar önskade man att staden och landskapet i fortsättningen aktivare än tidigare utnyttjar de möjligheter som den nya upphandlingslagen erbjuder att köpa tjänster av lokala företag exempelvis genom innovationspartnerskap.

Svararna anser att tillgången till kompetent arbetskraft är en väsentlig faktor för företagens tillväxt och utveckling. Man ansåg att säkrandet av tillgången till kompetent arbetskraft, ordnandet av utbildningsmöjligheter på orten och lockandet av sakkunnigas familjer till regionen är nyckelfaktorer.

I många svar förknippades tillgången till kompetent arbetskraft också med utmaningar som den stränga beskattningen förorsakar. Svararna upplevde att nivån på kommunalskatten är en väsentlig attraktionsfaktor också för företag och därför måste beskattningen vara konkurrenskraftig jämfört med andra städer. För att kunna säkra tillgången till kompetent arbetskraft önskar företagarna att staden satsar på att förbättra stadens attraktion både som en god boendemiljö och som ett intressant turistmål.

Uppdaterad 28.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut