Olet tässä

Kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvioraamit

5.6.2018

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.6. talousarvioraamit vuodelle 2019 esityksen mukaisesti. Päätös syntyi yhden äänestyksen jälkeen äänin 7-5. Talousarvioraameissa tilikauden ylijäämä on 1 941 000 euroa. Raamit perustuvat nykyiselle verotustasolle muiden tuottojen alentumisesta ja toimintakulujen kasvusta johtuen. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit päätettiin rajata enintään 17 000 000 euroon, jotta lisälainan ottamiselta vältyttäisiin.

Strategian kokonaistavoitteina valtuustokauden aikana on konsernin velkamäärän vähentäminen 10 prosentilla sekä kokonaisveroasteen alentaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin tilinpäätöksen tulee olla vuosittain selvästi ylijäämäinen. Lisäksi investointeja on rajattava suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä.

Toisaalta kaupungin on huolehdittava lakisääteisistä velvoitteistaan ja palveluistaan. Talousarvion on tuettava kaupungin elinvoiman säilyttämistä sekä kehittämistä ja sen tulee turvata myös tulevaisuuden rakentaminen.

Nyt hyväksytyt talousarvioraamit on laadittu nykyisellä verotustasolla. Verotulojen arvioidaan kasvavan talouskasvun ja hyvän työllisyyden ansiosta, mutta suhdannekäännettä ja kasvun hiipumista on jo ennakoitu. Vaikka verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna, muiden tuottojen alentuminen sekä toimintakulujen kasvu ei mahdollista verotuksen keventämistä tässä vaiheessa.

Suunnitelmavuosille ennakoidaan syntyvän veronkevennysvaraa eli sekä vuonna 2020 että vuonna 2021 tuloveroprosenttia voitaisiin laskea.

Valtionosuudet pienenevät ja henkilöstömenot kasvavat

Toimintatuotot kasvavat vain prosentilla. Taksoja ei nosteta ja uusia maksuja ei oteta käyttöön, joten kasvu rajoittuu volyymikasvuun.

Valtionosuudet pienenevät vuodesta 2018 noin 2,2−2,5 prosentilla eli 1,5 – 2,0 miljoona euroa. Lisäksi omaisuuden myyntituloarviota on laskettava vuoden 2018 talousarvion tasosta 1,5 miljoonalla eurolla. Osinkotuotot ja takausprovisiot tytäryhtiöiltä pysyvät vielä hyvällä tasolla, mutta näköpiirissä on näiden tulojen heikkeneminen.

Sopimuskorotusten takia henkilöstömenot puolestaan kasvavat 3,5 prosentilla. Lisäksi palvelutarpeen kasvun takia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palkataan lisätyövoimaa. Tämän arvioidaan kasvattavan palkkamenoja vuositasolla noin 350 000 euroa.

Palvelutarpeen kasvu varhaiskasvatuksessa ja lukio-opetuksessa lisäävät myös tilakustannuksia ensi vuonna noin 210 000 eurolla. Kokkolan urheilutalon siirtyminen kaupungin toiminnaksi lisää toimintakuluja 362 800 eurolla ja toimintatuottoja 311 700 eurolla.

Talousarvioraameissa otetaan kantaa myös Kokkolan juhlavuoden tapahtumien valmisteluun. Sitä varten vuodelle 2019 varataan summa, joka tarkentuu suunnittelun edetessä.

Kasvua Soiten menoissa

Palveluiden ostoissa kasvua on merkittävimmin Soiten menoissa. Kasvuksi arvioidaan noin 1,25 prosenttia eli noin 2 miljoona euroa. Muissa palveluiden ostoissa pysytään entisellä tasolla.

Aineiden ja tarvikkeiden määrärahoja alennetaan prosentilla. Samaten avustuksissa tavoitteena on  prosentin lasku määrärahassa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan pienenenevän selvästi tästä vuodesta.

Muissa kuluissa budjetoidaan kolmen prosentin lisäys johtuen vuokrakustannusten kasvusta palkankorotusten ja leasingvuokrien kasvun takia.

Tulosta heikentävät kiinteistöriskit ja niiden myötä kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset. Mahdolliset investointivarausten purkamiset parantavat tilikauden ylijäämää, mutta niillä ei ole vaikutusta vuosikatteeseen tai lainojen lyhentämiseen. Mahdollisia investointivarausten tai muiden varausten purkautumisen vaikutusta ei ole huomioitu raamilaskennassa.

Talousarvioraamiesityksen keskeiset luvut:

  • Toimintatuotot 92 869 000 €
  • Toimintakulut 364 133 000 €
  • Toimintakate -269 414 000 €
  • Vuosikate 17 762 000 €
  • Poistot ja arvonalentumiset -15 900 000 €
  • Tilikauden ylijäämä 1 941 000 €

Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 osalta raamit määritellään syksyn jälkeen, kun vireillä olevien uudistusten sisällöt ja aikataulut tarkentuvat.

Sivun alkuun

Päivitetty 5.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta