Olet tässä

Nuoret ja päättäjät kohtasivat Kokkolassa

18.5.2018

Nuoret ja päättäjät -kohtaaminen järjestettiin 16.5. jo seitsemännen kerran. Kokkolasali täyttyi noin 70 nuoresta sekä kaupungin johdon, virkamiesten ja eri asiantuntijoiden edustajista. Tapaamisessa keskusteltiin nuorten syrjäytymisen ehkäisystä ja tulevaisuuden Kokkolasta.

Kokkolan nuorisovaltuusto sekä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskuntaverkosto valmistelivat kohtaamista koko kevään ajan. Tällä kertaa tapahtuma toteutettiin uudenlaisella tavalla: nuoret päättivät haastaa päättäjät pohtimaan, minkälaisia asioita nuoret voisivat haluta kehittää kotikaupungissaan. Nuoret käsittelivät päättäjien esittämät ajatukset kokouksessaan ja ryhmittelivät kehityskysymykset kahden teeman alle: nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä tulevaisuuden Kokkola.

Lisää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy –ryhmässä pohdittiin nuoren koulunkäynnin keskeytymistä, päihdekasvatusta, nuorisotoimen roolia sekä liikunnan tärkeyttä. Nuoret toivoivat kouluihin enemmän yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointipajoja. Päihdekasvatuksen osalta kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen päihteiden vaaroista ja haitoista kerrottaessa nähtiin tärkeänä.

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia tulisi lisätä, jotta liikkuminen olisi mahdollista jokaiselle nuorelle. Nuoret myös toivoivat, että liikunnallisten kerhojen ohjauksessa voitaisiin hyödyntää entistä enemmän nuorten omaa osaamista.

Nuorisopalveluiden tavoitettavuuden osalta nuoret ja päättäjät päätyivät yhdessä ajatukseen liikkuvasta nuorisotilasta, ja yhteisenä ideana esitettiin nuopparibussia. Nuoret nostivat esille myös kaksikielisyyden huomioimisen ja samalla hyödyntämisen muun muassa koulujen välisessä yhteistyössä.

Nuorten kuuleminen kaupungin kehitysprojekteissa

Sekä nuoret että päättäjät näkivät tulevaisuuden Kokkolan haasteena opiskelumahdollisuudet. Kokkolassa tulisi olla monipuoliset jatko-opiskelumahdollisuudet, mutta kuitenkin niin, että koulutustarjonta kohtaisi työnantajat ja työmarkkinat.

Nuoret myös korostivat, että vaikka he lähtisivät hakemaan lisäkoulutusta toiselta paikkakunnalta, olisi kotikaupungilla oltava tulevaisuudessa houkuttelevia työpaikkoja, jotta muuttoliike suuntautuisi takaisin Kokkolaan.

Opiskelumahdollisuuksista tulisi myös tiedottaa entistä aktiivisemmin, jotta paikalliset nuoret tietäisivät, mitä kaikkea kotikaupungissa voikaan opiskella.

Kokkolan tulevaisuus on hyvinvoivissa ja positiivisissa nuorissa

Kokkolan keskustan elävöittäminen puhutti osallistujia. Nuoret ja päättäjät kävivätkin keskustelua siitä, mikä on kenenkin käsitys keskusta-alueesta. Nuorten käsitys keskustasta oli huomattavasti suppeampi kuin päättäjien, mutta kaikki olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että nuoria tulisi jatkossa kuulla yhä aktiivisemmin kaupungin kehitysprojekteissa.

Pop up-tyyppinen yrittäjyys, nuorten yrittäjyyden tukeminen sekä kuntalaisten kokoontumistilat ja -paikat nähtiin tärkeinä asioina keskustan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Tapahtumatoimintaan toivottiin monipuolisuutta, toimintaa ja musiikkia, mutta myös nuorten oman käden jäljen toivottiin näkyvän enemmän tapahtumien tuottamisessa. Kokkolan imagon nostamiseksi toivottiin enemmän positiivisia ajatuksia ja julkista keskustelua, vanhan kaupungin nostamista jalustalle sekä Suntin ja ranta-alueiden kunnostamista kuntalaisten viihtyvyyden lisäämiseksi.

Kaiken kaikkiaan nuoret ja päättäjät näkivät, että tulevaisuudessa kaikilla kuntalaisilla ikään katsomatta tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa kuntansa asioihin. Tämän vuoden nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu suuntasi katseensa vahvasti tulevaan. Kohtaamisessa sovittujen asioiden toteutumista seurataan ja arvioidaan nuorisovaltuuston ja oppilaskuntaverkoston toimesta, ja niihin palataan tarvittaessa ensi vuoden kohtaamisessa.

Päivitetty 18.5.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta