Du är här

Personalrapport 2017 har publicerats

29.3.2018

En med tanke på personalen viktig ändring under 2017 var att social- och hälsovårdsväsendet överfördes till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. I och med förändringen övergick 40 procent av arbetstagarna från stadens tjänst till Soite. Antalet personer i ett anställningsförhållande hos Karleby stad uppgick till 2 286 i slutet av 2017. Av dessa var 79 procent ordinarie anställda och 21 procent visstidsanställda. Stadsstyrelsen behandlade personalrapporten 28.3 och beslutade föreslå att fullmäktige godkänner den.

Av alla anställningsförhållanden var cirka 62 procent (1 428) anknutna till bildningsväsendet. Den följande sektorn i ordningen vad gäller antalet anställda var tekniska väsendet med ca 24 procent (555) av alla anställda. Cirka 5 procent (122) av anställningsförhållandena fanns inom koncernförvaltning och koncerntjänster. De vanligaste yrkesbeteckningarna var barnskötare, klasslärare, barnträdgårdslärare, lektor i grundskolan och städerska. Totalt sett användes det 295 olika yrkesbeteckningar.

Personalkostnaderna för 2017 uppgick till 95,5 miljoner euro medan de ett år tidigare uppgick till 165,5 miljoner euro. Löneutgifterna inkluderade löner och lönebikostnader. Konkurrensavtalet inverkade på personalutgifterna 2017. Därtill sänktes arbetsgivarens socialförsäkringsavgift. År 2017 beviljades 1 114 dagar frivilliga oavlönade ledigheter vilket var färre än året innan. De direkta inbesparingarna av personalutgifterna uppgick till ca 115 000 euro. Året innan var motsvarande siffra ca 400 000 euro.

Personalen är kvinnodominerad fastän könsfördelningen förändras i och med att social- och hälsovårdsväsendet flyttades från stadens organisation till Soite. Av de ordinarie anställda var 73,3 procent kvinnor. År 2016 var kvinnornas andel 81 procent inklusive social- och hälsovårdsväsendet. Bildningsväsendet var uppenbart den mest kvinnodominerade sektorn och kvinnornas andel av de ordinarie anställda uppgick där till 86 procent. Det regionala räddningsverket var den mest mansdominerade sektorn och männens andel där uppgick till 90 procent.

År 2017 var genomsnittsåldern för de fastanställda 46,9 år för män och 47,1 år för kvinnor. I fjol var motsvarande genomsnittsålder 47,9 år för män och 46,8 år för kvinnor. Männens genomsnittliga ålder hade således sjunkit och kvinnornas stigit från året innan. Personalens genomsnittsålder är dock i sin helhet något högre än inom kommunsektorn i allmänhet. År 2016 uppgick genomsnittsåldern för de kommunalt anställda till 45 år.

Den största åldersgruppen bland den ordinarie personalen bestod av personer i åldern 40−49 och 50−59. Av de ordinarie anställda var 46,7 procent över 50 år medan andelen anställda över 50 år var 39,3 procent 2016.

Antalet sjukfrånvaro visade en försiktig nedgång jämfört med året innan. Antalet sjukfrånvarodagar bland personalen var sammanlagt 35 272 kalenderdagar medan motsvarande siffra 2016 var 65 875 med hela personalen medräknad och 35 646 utan social- och hälsovårdsväsendet. Antalet sjukdagar per person uppgick till 15,4 kalenderdagar 2017 medan motsvarande siffra år 2016 uppgick till 16,8 kalenderdagar per person för hela personalen och 15,7 kalenderdagar per person utan social- och hälsovårdsväsendet. De viktigaste orsakerna till sjukfrånvaron var i likhet med tidigare år sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt bindvävssjukdomar och sjukdomar i luftvägarna.

I personalrapporten för 2017 har social- och hälsovårdsväsendet uteslutits för att möjliggöra jämförelsee med statistik från 2016 och tidigare år. Personalrapporten publiceras efter stadsfullmäktiges behandling på stadens webbsidor under rubriken Förvaltning och beslutsfattande> Stadsorganisationen> Personal> Personalrapport.

Upp

Uppdaterad 29.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut