Du är här

Planläggningsöversikten informerar om planläggningsprojekt

17.12.2018

Planläggningsöversikten informerar kortfattat om stadens markanvändningsplaner och planläggningsprojekt. Planläggningsöversikten för 2019 godkändes av stadsstyrelsen den 26 november. Den beskriver läget för beredningen av planerna den 12 oktober 2018.

Arbetsprogrammet tar upp totalt åtta generalplaneprojekt av vilka tre kommer att beredas aktivt under 2019: Strategisk generalplan för regionstrukturen i Karleby, Generalplan för innerstaden och Delgeneralplan för gruvområden i Länttä litiumprovins i Ullava.

Översikten innehåller åtta detaljplaneprojekt som berör Karleby centrum, tretton projekt som handlar om detaljplanering i det utvidgade tätortsområdet, två projekt som gäller Kelviå och ett som gäller Lochteå. Utöver de arbeten som planläggningsöversikten tar upp inleds det årligen 5−15 detaljplaner till följd av stadens förvärv av råmark, byggprojekt eller privata ansökningar.

De projekt som för närvarande är mest akuta rör sig om detaljplanering av områden i centrum och dess närhet, såsom Resecentral, Amors stalls omgivning, Halkokari strand och Idrottsparken samt flera mindre projekt som handlar om bostads- eller affärsbyggnation. Bland projekten som handlar om detaljplanering av småhusområden är de som berör Linnusperä och Puntusstranden de mest aktuella. När det gäller Kelviå är arbetet med ändring av den föråldrade detaljplanen för Kelviå centrum under aktivt arbete och för Lochteås del är det detaljplaneändringen som rör Lankilaområdet i Maringais.

Målet är att förbättra invånarnas möjligheter att delta i och påverka planläggningen

Planläggningsöversikten utarbetas årligen i syfte att i korthet presentera aktuella planläggningsärenden och behandlingsprocesserna för dem. I översikten redogörs också för beslut och andra åtgärder som direkt inverkar på utgångspunkterna och målen för samt innehållet i och genomförandet av planläggningsprojekten.

Planläggningsöversikten tar upp huvudobjekten för landskapsplanläggningen, generalplanläggningen, detaljplanläggningen och stranddetaljplanläggningen och informerar om hur långt projekten har fortskridit och när de beräknas bli klara.

Översikten innehåller en kort förklaring av kommuninvånarnas deltagandemöjligheter samt förfarandena enligt markanvändnings- och bygglagen. Ett av syftena med planläggningsöversikten är att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att delta i och påverka planläggningen och öka deras kännedom om den.

Planläggningsöversikten är utarbetad av ansvarsområdet Planering som också kompletterar den efter behov.

Planläggningsöversikten finns på www.karleby.fi > Tjänster > Planläggning och fastigheter > Stadsmiljö/Planering.

Upp

Uppdaterad 17.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut