Du är här

Avgränsningen av Karleby nationalstadspark godkändes av fullmäktige

10.12.2018

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 10.12 godkänna nationalstadsparkens avgränsning. Stadsstyrelsen beslutade redan 26.11 att ansöka om inrättande av en nationalstadspark hos miljöministeriet och föreslog samtidigt en områdesavgränsning för fullmäktige att godkänna.

Förstudien för en nationalstadspark i Karleby, som också utgör det centrala innehållet i ansökningen, godkändes av stadsstyrelsen 9.1.2017 efter utlåtanden och av stadsfullmäktige 13.3.2017. Samtidigt beslutades om inledande av ansökningsfasen. Arbetet har framskridit under 2018 i samarbete med miljöministeriet på så sätt att områdets avgränsning har preciserats och innehållet har utarbetats med beaktande av aspekterna i ansökan.

Nationalstadsparkens granskningsområde omfattar Tankar, Renö, Natura 2000-området i Karleby skärgård, Trullön, områdena i Rummelö och Harrbådan, Gamlahamnsviken, Sundmun, grönområdena utmed Sundet, Neristan, Oppistan och Tallåsen.

Granskningsområdet för Karleby nationalstadspark utgörs av ett 19 830 hektar stort område varav ca 18 615 hektar är vattenområde och ca 1 215 hektar är landområde. Ca 15 480 hektar utgörs av generalplanlagda områden, av dessa är ca 235 hektar detaljplanelagda områden och ca 70 hektar har anvisats i detaljplaner till grönområde.

Sammanlagt ca 17 463 hektar utgörs av Natura 2000-områden (Larsmo skärgård, Karleby skärgård, Rummelö-Harrbådan). Av dessa är ca 10 100 hektar statsägda områden och ca 7 350 hektar är privat ägda. Vid tidpunkten för uppgörandet av ansökan har sammanlagt 7 314 hektar Natura 2000-områden som ägs av privatpersoner inrättats som naturskyddsområde. Under 2018 kommer miljöministeriet att bereda en förordning om inrättande av naturskyddsområde i statsägda mark och vattenområden som ingår i Natura 2000-området i Karleby skärgård.

Andra områden som anvisats i general- och detaljplaner som naturskyddsområden utgör ca 30 hektar av granskningsområdet.

Ansökan om inrättande av Karleby nationalstadspark gäller delar och områden av flera olika stadsdelar. I den ingår bl.a. markområden och fastigheter i Hakalax, Halkokari/Mustakari, Hållhagen, Tallåsen, Neristan, Beckbruket/Tullbacken, Sandstrand/Elba, Brudskär samt områden i stadskärnan.

Den av fullmäktige godkända områdesavgränsningen framgår av länken (Stadsfullmäktige 10.12.2018, Inrättande av nationalstadspark i Karleby).

Upp

Uppdaterad 11.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut