Du är här

Ett delaktighetsprogram har utarbetats för staden

5.6.2018

Ett delaktighetsprogram har utarbetats för Karleby stad för åren 2018–2021. Stadsstyrelsen beslöt godkänna delaktighetsprogrammet på sitt sammanträde 4.6.

Delaktighetsprogrammet preciserar åtgärderna i stadsorganisationen vad gäller strategimålet ”Tillsammans lyckas vi”. Delaktighetsprogrammets syfte är att konkretisera olika sätt genom vilka såväl kommuninvånarnas, förtroendevaldas, personalens som stadens samarbetsparters möjligheter att delta och påverka främjas.  

Genom att öka delaktigheten strävar man efter att stärka kommuninvånarnas tro på och förtroende för stadens verksamhet samt att uppmuntra kommuninvånare att delta i planeringen och verksamheten. Staden utnyttjar många sätt som främjar hörande av kommuninvånare och deras delaktighet i ärenden som berör dem själva.   

Karleby stads delaktighetsprogram har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av företrädare för stadens olika sektorer. Som bakgrundsmaterial vid beredningen av programmet har använts undersökningar som de senaste åren har gjorts om staden och om dess tjänster och hur nöjda olika parter har varit med tjänster, stadens strategi samt litteratur om medborgarnas delaktighet och deltagande.

Sektorerna som ingår i stadsorganisationen samlade in för delaktighetsprogrammet information om verksamhetsmodeller som främjar delaktigheten och som används i Karleby stads förvaltning. Delaktigheten främjas bland annat med kommuninvånarenkäter, offentliga föredragningslistor och protokoll, morgongröt för företagare, kundrespons, ungdomsfullmäktiges verksamhet och utnyttjandet av den till stöd för bildningsförvaltning.

Upp

Uppdaterad 5.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut