Du är här

Stadsstyrelsen beviljade understöd

15.5.2018

Staden stöder årligen genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslaget. Stadsstyrelsen beslutade den 7.5 efter en omröstning om understöden för år 2018 enligt beslutsförslaget.

Stadsstyrelsen beslutade bevilja understöd till lokal verksamhet åt sammanlagt sju aktörer. Dessutom beslutades separat om beviljande av understöd till veteraner och Anders Chydenius stiftelse samt om stadens andel i projekt som drivs av Yhteisöklubi SILTA/Kosti ry samt Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry.

Stadsstyrelsen beviljade 250 euro/veteranorganisation enligt stadens principer för beviljande av understöd. Till delegationen för veteranärenden beviljades 16 700 € för rehabilitering av veteraner från Karleby. Anslaget ska användas för sådan service som Statskontoret inte finansierar. Uppskattningen av servicebehovet görs av Soites personal.

Till Anders Chydenius stiftelse beviljade stadsstyrelsen ett verksamhetsbidrag på 15 000 euro.

Stadsstyrelsen kan bevilja understöd till byföreningar, användningsändamål som inte faller under kultur-, ungdoms- eller idrottsverksamhet och i form av samarbetsavtal inom idrott på representationsnivå.

Stadsstyrelsen beviljar däremot inte bidrag till byggande eller turism, inte heller till pensionärsföreningar, politisk verksamhet eller för skolors lägerskolor eller klassresor.

Enligt stadsstyrelsens understödsanvisning kan stadsdirektören besluta om till stadsstyrelsen riktade ansökningar om understöd på upp till en gräns på 5 000 euro per ansökan. Stadsstyrelsen beslutar om ansökningar som överskrider denna summa.

Upp

Uppdaterad 15.5.2018 | Skicka respons | Skriv ut