Du är här

Preliminär planering av centralparken inleds

11.1.2018

Stadsstyrelsen beslutade 8.1 inleda planeringen av centralparken och utse en arbetsgrupp för ändamålet. Den preliminära planen ska vara färdig före utgången av augusti 2018. I planen ingår en helhet bestående av en allaktivitetshall/idrottsgård vilken ingår i budgeten 2018. Stadsstyrelsen beslutade också att förutsättningarna att planlägga centralplan utreds.

Stadsstyrelsen utsåg i september 2017 en arbetsgrupp med uppdrag att granska förhållandena för fotboll. Arbetsgruppen presenterade resultatet för stadsstyrelsen den 18 december. Arbetsgruppen föreslog att en fotbollsplan byggs i Karleby i anslutning till centralparken som en helhet med en allaktivitetsarena. På området finns redan en simhall och en ishall samt gott om parkeringsplatser.

Stadsstyrelsen förde en remissdebatt till grund för den fortsatta beredningen. I remissdebatten togs det upp att utvecklingen av tävlingsförhållandena för fotboll utvidgas att omfatta planeringen av centralparken. Även förutsättningarna att planlägga centralplan granskas. Ett mål för den fortsatta utvecklingen är att eventuella framtida intäkter utnyttjas för att förverkliga planerna för centralparken.

Redan i remissdebatten ansågs det nödvändigt att utvidga arbetsgruppens sammansättning. Stadsstyrelsen beslutade välja fullmäktiges ordförande, som fungerar som arbetsgruppens ordförande, stadsstyrelsens ordförande, stadsarkitekten, stadsplaneringschefen, utvecklingsdirektören, idrottsdirektören, bildningsväsendets ekonomichef och stadsdirektören till arbetsgruppen. Vid behov kan arbetsgruppen höra andra sakkunniga.

Upp

Uppdaterad 11.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut