Du är här

Brev om dagvattenavgifter skickas snart till fastighetsägare

24.9.2018

Såsom i många andra kommuner börjar man i Karleby att ta ut en separat avgift för dagvattenhanteringen. Tidigare ingick kostnaderna för hanteringen av dagvatten i Karleby Vattens avloppsvattenavgift, som minskar för detta år.

Med dagvatten avses regn- och smältvatten som samlas på byggda områden. Dräneringsvatten från husgrunder likställs med dagvatten och regleras av samma bestämmelser. Dagvatten uppstår främst under snösmältningen på våren, vid häftiga regn på sommaren och under regniga perioder på hösten.

Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde. Verkningsområdet omfattar de detaljplanerade områdena av Stamkarleby (området som hörde till Karleby före 2009), Kelviå, Lochteå och Ullava och de randzoner av detaljplanerade områden som drar nytta av dagvattensystemet. 

De som äger fastigheter på dessa områden får snart ett brev av Karleby stad. Totalt skickas närapå 10 000 brev. Flera fakturor kan inriktas på en och samma fastighet om det på tomten eller lägenheten exempelvis finns flera bostadsbyggnader. Av brevet framgår till vilken avgiftsklass fastigheten hör och på vilken grundval avgiften bestäms.

De som får brevet ombes kontrollera uppgifterna som gäller mottagaren till fakturan och meddela staden elektroniskt om eventuella korrigeringar senast 12.10 (svarstiden har förlängts) via webbsidan eller telefonnumret 040 8068 490.

Karleby stads webbsida om dagvatten finns på adressen www.kokkola.fi> Tjänster> Boende och byggande> Dagvatten 

Är det något man vill fråga om avgiften kan man ringa numret 040 8068 490 på vardagar kl. 9.30–11.30 fram till 12 oktober.

Upp

Uppdaterad 26.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut