Du är här

Fem förhandsröstningsställen under landskapsvalet i Karleby

19.6.2018

På sitt sammanträde 18.6.2018 beslöt stadsstyrelsen om ordnandet av landskapsvalets förhandsröstning, röstning på valdagen och utomhusreklamer i Karleby. Tidpunkten för när landskapsvalet ska ordnas är fortfarande öppen, eftersom regeringens förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och reform av ordnandet av social- och hälsovården fortfarande är under beredning.

Stadsstyrelsen beslöt att förhandsröstningsställen är stadshuset, kommundelskontoret i Ullava, biblioteken i Kelviå och Lochteå samt som nytt förhandsröstningsställe Karleby huvudbibliotek. Dessa har ett centralt läge och stadens datanät. Vid bestämning av förhandsröstningsställen har justitieministeriets anvisningar iakttagits vad gäller tillgänglighet, ideologisk och ekonomisk opartiskhet samt upprätthållandet av ordningen. Enligt anvisningarna ska förhandsröstningsstället också vara tillräckligt stort så att röstningen kan förrättas smidigt och tillförlitligt.

På basis av en enkät som staden gjorde 22.2–15.3.2018 i tjänsten DinÅsikt.fi motsvarade de existerande förhandsröstningsställena bra på karlebybornas behov. Inom utsatt tid inkom sammanlagt 98 svar på enkäten. Största delen av dem som svarade (80 %) var av den åsikten att nuvarande röstningsställen motsvarar deras behov. Också nästan hälften (48 %) av dem som besvarade den öppna frågan om förbättrandet av förhandsröstningen ansåg att nuvarande system fungerar bra. Helst vill man förhandsrösta i stadshuset (56 % av dem som besvarade frågan).
 
Stadsstyrelsen beslöt vidare att under förhandsröstningen fungerar sammanlagt 23 anstalter och verksamhetsenheter inom socialvården som anstaltsröstningsställen.

På den egentliga valdagen ordnas röstningen för första gången på 15 röstningsställen i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 29.1.2018 om röstningsområden. Donnerska skolan fungerar fortfarande som utrymningslokal för Hakalax röstningsområde på den egentliga valdagen. Byggnadens källare renoveras då som bäst, men de övriga lokalerna kan användas. På Kelviås röstningsområde fungerar Kelviå bibliotek som utrymningslokal eftersom kommundelskontoret på grund renovering inte är lämpligt som röstningsställe. I Öja röstningsområde försöker man fortfarande ordna röstningen i Öjas tidigare daghem på adressen Skählsvägen 4.

Dessutom beslöt stadsstyrelsen att registrerade partier och valmansföreningar ges möjlighet att på samma sätt som tidigare utan avgift göra reklam för sina kandidater på valreklamplatserna. Staden ansvarar för kostnaderna som föranleds av valreklamer som staden ordnar såsom för resning och avlägsnande av valreklamramarna. På reklamplatser som staden ordnar kan valreklamer börja sättas upp en vecka innan förhandsröstningen börjar.

Uppdaterad 19.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut